Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: CPI/sprzedaż/produkcja z USA, PKB z Eurolandu/Polski/Japonii, CPI/sprzedaż/rynek pracy z Wlk. Brytanii, zatrudnienie z Australii, CPI z Kanady

W przyszłym tygodniu z USA otrzymamy kluczowe dane o inflacji, sprzedaży detalicznej (śr) i produkcji przemysłowej (czw). Inflacja we wrześniu rozczarowała, praktycznie w ogóle nie wykazując wpływu huraganów. Mimo to efekt może się pojawić w październiku, choć konsensus rynkowy jest zachowawczy (CPI: prog. 2,0 proc., poprz. 2,2 proc.). Inflacja bazowa ma pozostać na 1,7 proc. Biorąc pod uwagę wysoko zawieszone oczekiwania na grudniową podwyżkę Fed (92 proc.), to słabszy odczyt CPI będzie miał mocniejszy wpływ na USD. Przeciwwagą może być solidny wzrost sprzedaży detalicznej z największą uwagą na tzw. sprzedaż w grupie kontrolnej (prog. 0,4 proc. m/m), która wchodzi do wyliczeń PKB. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz wysokie poziomy indeksu zaufania konsumentów przemawiają za mocną konsumpcją. Produkcja przemysłowa ma wzrosnąć o 0,5 proc. m/m, a wysokie poziomy indeksów NY Empire State i Philly Fed mają podkreślić, że aktywność gospodarcza ma się dobrze. Oprócz danych, USD będzie podatny na szum wokół ustawy podatkowej, gdzie sygnały odroczenia obniżki podatku od przedsiębiorstw będą negatywnym zaskoczeniem.

Wystąpień publicznych przedstawicieli Fed nie brakuje w przyszłym tygodniu, ale na pierwszy plan wysuwa się wtorkowy panel dyskusyjny z udziałem prezes Yellen, a także Draghiego z ECB, Kurody z Banku Japonii i Carneya z Banku Anglii.

W strefie euro wtorek przyniesie wysyp szacunków PKB po trzecim kwartale. Dla całego bloku oczekiwane jest utrzymanie tempa 0,6 proc. k/k. Ożywienie pozostaje solidne, choć nie jest to już dla nikogo niespodzianka. Dla oceny polityki monetarnej istotniejszy jest profil inflacji, a finalne szacunki HICP (czw) powinny potwierdzić spowolnienie do 1,4 proc. r/r z 1,5 proc. we wrześniu. Inflacja bazowa na 0,9 proc. pozostaje daleko od celu inflacyjnego 2 proc. EUR nie znajdzie ukojenia w danych, a pozbawione wsparcia ze strony ECB pozostaje na pastwę czynników zewnętrznych.

W Wielkiej Brytanii inflacja CPI (wt) powinna dalej rosnąć w październiku (prog. 3,1 proc. r/r), choć wiele wskazuje na to, że powinien to być szczyt i dalej inflacja zacznie słabnąć. Raport z rynku pracy (śr) powinien wskazać stabilizację płac 1 pkt proc. poniżej dynamik cen, podkreślając ujemne realne dochody gospodarstw domowych. Nie są to warunki dla kontynuacji zacieśniania monetarnego, zatem pozytywne zaskoczenie będzie miało większy wpływ na GBP. Sprzedaż detaliczna (czw) ma do odreagowania silny spadek z poprzedniego miesiąca (-0,8 proc.), jednak wskaźniki zaufania konsumentów nie dają nadziei na mocny odczyt. Dodatkowo niepewność polityczna wokół gabinetu premier May (dwie rezygnacje ministrów) nie pozwala na aprecjację GBP.

Kalendarz z Polski zawiera rachunek bieżący i CPI (pon), szybki szacunek PKB i inflację bazową (wt) oraz dane z rynku pracy (pt). Z tego zestawu najciekawsze będą dane o wzroście gospodarczym. Bardzo dobre dane miesięczne z przemysłu i handlu dają szanse na odczyt wyższy niż 4,5 proc. zakładanych w konsensusie. Mimo to wątpimy, aby dane obudziły świeży popyt na złotego, po tym jak gołębi wydźwięk decyzji RPP osłabił oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych. Czynniki zewnętrzne mogą teraz odgrywać większą rolę, gdzie widzimy więcej zagrożeń (powrót umocnienia USD z presją na rynki wschodzące. Do tego czasu EUR/PLN powinien konsolidować się w przedziale 4,23-4,25.

Pierwszy szacunek PKB za III kw. (śr) jest najważniejszą publikacją z Japonii. Konsensus wynosi 1,5 proc. dla stopy zannualizowanej, ale prognozy wahają się między 0 a 3 proc., dając pole do zaskoczeń. Spowolnienie konsumpcji prywatnej jest zagrożeniem, ale odczyt podbić może nagromadzanie zapasów. W takim układzie jednak dane będą świadczyć o złej strukturze wzrostu, więc ryzyka dla JPY przeważają po negatywnej stronie. Choć ostatnie załamanie na japońskiej giełdzie wspiera JPY, generalnie fundamenty (w tym gołębiość BoJ) przemawiają za osłabieniem jena w średnim terminie.

W Australii po serii solidnych odczytów z rynku pracy w ostatnich kilku miesiącach teraz (czw) wzrosło prawdopodobieństwo na negatywną niespodziankę. Słabsze dane wpisywałyby się w obawy o spowolnienie gospodarcze i argumentowałyby powstrzymywanie się RBA od podwyżek stóp procentowych. Przy wystąpieniach członków RBA Dabelle’a (pon) i Ellis (śr) nikłe są szanse na jastrzębie wzmianki. Widzimy przestrzeń do osłabienia AUD względem USD, ale też innych walut surowcowych.

Kalendarz z Nowej Zelandii nie zawiera kluczowych publikacji, co skazuje NZD na podążanie za trendami globalnymi. W szerszym ujęciu sądzimy, że wycena ryzyka politycznego po wyborach parlamentarnych była przesadzona, co uczyniło rynek bardziej podatny na jastrzębie impulsy z banku centralnego, a NZD jest narażony na dalszą redukcję krótkich pozycji.

W Kanadzie CPI za październik jest najważniejszą publikacją (pt). Inflacja bazowa pozostaje poniżej celu inflacyjnego, a sygnały z globalnej gospodarki nie wskazują na rychłe przyspieszenie inflacji, co z pewnością nie będzie wspierać oczekiwań na kontynuację podwyżek stóp procentowych przez Bank Kanady. Jedyna rzecz, która ostatnio ratuje CAD to siła ropy naftowej, ale to tym bardziej czyni walutę wrażliwą na korekty.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/