Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: ECB, ISM dla usług z USA, PMI z Wlk. Bryt., Riksbank, RPP, RBA, PKB z Australii, BoC

Wydarzeniem tygodnia jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (czw), gdzie nie spodziewamy się prezentacji planu ograniczania programu QE. Możliwe są jednak wskazówki, że takie informacje będą podane następnym razem w październiku. Rynek z uwagą będzie przyglądał się nowym prognozom PKB i inflacji – szczególnie te pierwsze narażone są na rewizje w dół pod wpływem silnych wzrostów kursu walutowego. Jeśli Draghi na konferencji skupi się na podkreśleniu ostrożnego podejścia ECB, wykluczeniu podwyżek stóp procentowych aż do 2019 r. lub werbalnie będzie starał się osłabić EUR, rynek FX zareaguje. Nieuchronny start redukcji QE jest podstawą umocnienia EUR w długim terminie, ale w najbliższych dniach możemy być świadkami głębszej korekty.

W USA kalendarz na pierwszy rzut oka wydaje się bogaty, choć pierwszoplanową pozycją jest tylko ISM dla usług (śr). Silne wzrosty regionalnych indeksów koniunktury i solidny odczyt sprzedaży detalicznej w lipcu wskazują na dobrą postawę popytu, co powinno przekładać się na wysoki odczyt ISM. Komponent dotyczący zatrudnienia staje się nieistotny przy publikacji po NFP. Zamówienia na dobra trwałe (wt) są rewizją wstępnych odczytów, stąd tracą na znaczeniu. Beżowa Księga Fed (śr) była sporządzana przed uderzeniem huraganu Harvey i dopiero jej kolejne wydanie oceni wpływ kataklizmu. Z Fed najciekawsze komentarze będą należeć do Brainard (wt) i Dudleya (pt), ale usłyszymy też Kashkariego (wt), Kaplana (śr), Mester (czw), George i Harkera (pt). Więcej głosów powątpiewających w szanse na grudniową podwyżkę będą negatywnie odbijać się na USD. Dodatkowym impulsem może być też szum wokół politycznej batalii o limit zadłużenia.

Z Wielkiej Brytanii poznamy PMI dla sektora budowlanego (pon) i usługowego (wt) za sierpień oraz lipcowe odczyty produkcji przemysłowej i bilansu handlowego (pt). Opublikowany PMI dla przemysłu już pokazał, że Wielka Brytania korzysta z dobrej koniunktury na Starym Kontynencie, więc słabsze odczyty będą większym zaskoczeniem. Badania ankietowe z przemysłu za lipiec były mocne, co przemawia za wzrostem produkcji. Komentarze wokół negocjacji Brexitu pozostają niejednoznaczne, choć większa wrażliwość powinna być na sygnały zbliżania się do porozumienia. Nagromadzenie długich pozycji w EUR/GBP stanowi ciężar przed posiedzeniem ECB, co może być podstawą do lepszej postawy GBP w krótkim terminie.

W mniejszych gospodarkach europejskich najciekawiej zapowiada się kalendarz że Szwecji, gdzie uwagę przyciąga decyzja Riksbanku (czw). Uważamy, że bank utrzyma stopy procentowe bez zmian, choć solidna postawa gospodarki i przyspieszanie inflacji (CPIF najwyżej do 2010 r.) wywierają presję na bank, by zaostrzyć nastawienie. Ale Riksbank nie chce podsycać aprecjacji SEK, więc że zmian forward guidance czeka na ruch ze strony ECB. Ogłoszenie końca QE od 2018 r. będzie jastrzębią niespodzianką, która wzmocni koronę.

W Polsce mamy dwie decyzję: RPP o stopach procentowych (śr) i Moody’s o ratingu (pt). W pierwszym przypadku nikt nie oczekujemy zmiany neutralnego nastawienia Rady, która jest zadowolona z wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym braku oznak przyspieszenia inflacji. Agencja Moody’s powinna utrzymać rating Polski na poziomie A2 (perspektywa stabilna), choć w komunikacie powinna pojawić się negatywna opinia o ostatnich zmianach w sądownictwie. Oba wydarzenia powinny mieć marginalny wpływ na złotego. Wzrost apetytu na ryzyko pomaga złotemu zyskiwać na początku września, choć wątpimy, aby efekt ten miał utrzymać się w dłuższym horyzoncie.

Kalendarz z Japonii zawiera tylko finalny odczyt PKB za II kw., który a tym etapie nie stanowi powodu do podbicia zmienności. Spadek awersji do ryzyka i osłabienie obaw o konflikt z Korea Północną zniechęcają do utrzymywania kapitału w JPY. Ostatnio rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Japonii spadły poniżej zera pierwszy raz od listopada, wspierając wzrost spreadu z papierami USA, co powinno wypychać USD/JPY w kierunku 112.

Zapowiada się ważny tydzień dla AUD z decyzją RBA (wt) i kluczowymi danymi o PKB (śr), sprzedaży detalicznej i bilansie handlowym (oba w czw). Cząstkowe dane z ostatnich tygodni sugerują solidne przyspieszenie wzrostu PKB (prog. 0,8 proc. k/k, poprz. 0,3 proc. k/k), co także powinno wspierać podtrzymanie optymistycznego nastawienia RBA, choć bez sugestii rychłej podwyżki stóp procentowych. Sądzimy, że zaplanowane wydarzenia stanowią pozytywne ryzyko dla AUD, choć we wzrostach szukalibyśmy okazji do sprzedaży AUD/USD, podczas gdy aussie może pozostać silniejszy w relacji do pozostałych walut surowcowych. W kalendarzu z Nowej Zelandii nie ma istotnych informacji. Podkreślane niezadowolenie RBNZ z siły waluty i niepewność przed wyborami parlamentarnymi będą ciążyć na kondycji NZD.

W Kanadzie wydarzeniem tygodnia będzie decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych (śr). Imponujące przyspieszenie wzrostu PKB w II kwartale do zannualizowanych 4,5 proc. zbudowało jastrzębie oczekiwania. Prawdopodobieństwo podwyżki skoczyło do 40 proc., choć wrześniowe posiedzenie jest pozbawione konferencji prasowej prezesa Poloza, gdzie mógłby on uzasadnić decyzję. Sądzimy, że październik będzie lepszym momentem na drugą podwyżkę w tym roku. W piątek otrzymamy też raport z rynku pracy, ale będzie on w tle decyzji BoC. Naszym zdaniem CAD jest relatywnie drogi i przy niepewności o przyszłość Nafta oraz zawirowania na rynku ropy naftowej, widzimy zagrożenie odreagowania ostatniej siły.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/