Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

W przyszłym tygodniu: CPI z USA/Chin/Norwegii/Polski, produkcja przemysłowa z Wlk. Bryt., RBNZ

Najważniejszą pozycją kalendarza z USA jest inflacja CPI (pt). Za nami cztery miesiące odczytów poniżej oczekiwań i kolejne rozczarowanie wzmocni przekonanie rynku, że Fed odroczy kolejną podwyżkę stóp procentowych poza grudzień. Wpływ czynników jednorazowych (np. obniżka taryf operatorów komórkowych) dalej będzie obecny, ale ostatnia deprecjacja dolara może wspierać inflację bazową. Dla USD największa korzyść byłaby, gdyby inflacja bzowa wzrosła ponad 1,7 proc. r/r. Inne publikacje będą raczej drugorzędne. Spośród przedstawicieli Fed usłyszymy Kashkariego (pon i pt), Dudleya (czw) i Kaplana (pt). Bazowym przekazem jest przygotowanie do ogłoszenia redukcji sumy bilansowej we wrześniu i nieprzekreślanie grudniowej podwyżki.

Prawie pusty kalendarz z Eurolandu oznacza, że EUR może pozostawać blisko zdobytych szczytów. Choć nagromadzone pozycje mogą być mniej sprzyjające dla kontynuacji rajdu, na horyzoncie nie widać impulsu, który mógłby przynieść korektę. Funt brytyjski będzie musiał czekać do czwartku na impulsy makro (produkcja przemysłowa, bilans handlowy), co oznacza, że w międzyczasie rynek skupi się na analizowaniu ostatniej decyzji BoE. Jako że przekaz wzmocnił pogląd, że zmiana polityki monetarnej prędko nie nadejdzie, pozycja GBP wśród walut G10 może słabnąć.

W mniejszych europejskich gospodarkach inflacja CPI z Norwegii i produkcja przemysłowa ze Szwecji (oba w czwartek) mogą przejściowo podnieść zmienności na NOK i SEK, ale ogólnie waluty te korzystają na generalnie pozytywnym nastawieniu wobec europejskich aktywów i niejako są ciągnione przez popyt na EUR. W Szwajcarii, jeśli kolejny tygodniowy raport o depozytach na żądanie potwierdzi, że SNB nie macza palców w osłabieniu franka (depozyty zwykły rosnąc, kiedy bank centralny skupuje obce waluty), będzie to kolejny dowód, że EUR/CHF po prostu nadgania wzrosty innych crossów z EUR.

W Polsce saldo rachunku bieżącego oraz finalny odczyt CPI zaplanowane są dopiero na koniec tygodnia, a nawet i wtedy ich wpływ na złotego będzie minimalny. Spadki cen paliw utrzymują inflację w ryzach i pozwalają RPP na pasywną politykę. Poza tym nie widać wiele ruchu na rynku złotego z EUR/PLN zamkniętym w przedziale 4,24-4,27, ale w dłuższym horyzoncie ryzyko polityczne stanowi powód do obaw.

Kalendarz z Japonii nie oferuje istotnych publikacji, więc czynniki zewnętrzne będą kierować JPY przy słabości USD ściągającej USD/JPY niżej. Więcej zainteresowania na azjatyckim rynku mogą wzbudzić dane z Chin: bilans handlowy (wt) i inflacja CPI (śr). Dobre dane wzmocnią przekonanie o podtrzymaniu zdrowego tempa wzrostu i będą wsparciem dla apetytu na aktywa rynków wschodzących.

W Nowej Zelandii RBNZ powinien pozostawić stopę OCR na 1,75 proc. (śr), ale ostatnia seria słabszych danych raczej skłoni bank do złagodzenia swojego stanowiska, także w kontekście prognozy pierwszej podwyżki. Niewykluczone jest podkreślenie niezadowolenia siłą waluty, co razem buduje gołębie ryzyko dla kiwi. Wcześniej jednak dodatkowej zmienności mogą dostarczyć oczekiwania inflacyjne (pt), szczególnie jeśli zaskoczą pozytywnie.

W Australii tydzień nie przynosi kluczowych danych – nieco uwagi może przyciągnąć indeks zaufania biznesu (śr) z oczekiwaniami utrzymana wyższych poziomów. Więcej zainteresowania może jednak wzbudzić wystąpienie prezesa RBA Lowe’a w parlamencie (pt), gdzie będzie omawiał ostatnie prognozy banku. Złagodzenie tonu RBA hamuje wzrosty AUD i może przynieść słabość na crossach innych niż z USD. W Kanadzie dane o rozpoczętych budowach domów (wt) i pozwoleniach na budowę (śr) są drugorzędne z umiarkowanym wpływem na CAD. Po wyraźnym rajdzie z ostatnich tygodni, teraz USD/CAD w większym stopniu podlega pod szeroki sentyment względem USD.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/