Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

W przyszłym tygodniu: FOMC, PKB z USA/Wlk. Brytanii, PMI z EU, CPI z Australii/Japonii/Niemiec

Posiedzenie FOMC (wt-śr) prawdopodobnie nie przyniesie żadnych konkretów. Po czerwcowej podwyżce stóp procentowych lipiec powinien przynieść pasywne posiedzenie, a inwestorom pozostanie do dyspozycji jedynie komunikat po decyzji. Biorąc pod uwagę, że czerwcowe dane o inflacji CPI były zbliżone do oczekiwań, Fed nie powinien zmieniać swojego forward guidance. Jednocześnie niepewność odnośnie przyszłej inflacji powoduje, że Komitet pozostanie niezdecydowany w kontekście przyszłych kroków (podwyżka, start procesu redukcji sumy bilansowej Fed). Mimo to, jeśli komunikat zasugeruje, ze FOMC jest gotowy rozpocząć redukcję bilansu już we wrześniu, będzie to jastrzębia niespodzianka.

Pośród danych największa uwaga będzie na pierwszym szacunku PKB za II kwartał (pt), gdzie spodziewane jest odbicie po tradycyjnym spowolnieniu w pierwszych trzech miesiącach roku. Dodatkowo otrzymamy też dane o sprzedaży domów (pon, śr), indeks zaufania konsumentów (czw) i zamówienia na dobra trwałe (czw). Zaskoczenia w górę w danych musiałby być naprawdę duże, by poprawić pozycję USD.

W strefie euro wstępne odczyty PMI (pon) powinny wskazać na podtrzymanie siły aktywności w przemyśle i usługach. Będzie to dobrze rokować dla przyspieszenia tempa PKB w trzecim kwartale, choć trzeba pamiętać, że dla ECB bardziej liczy się brak nasilenia presji inflacyjnej. Pod tym kątem piątkowe odczyty CPI z Niemiec (dobry prognostyk dla całego bloku) mogą być istotniejsze. Poza tym niemiecki indeks Ifo (wt) powinien pozostać blisko czerwcowych szczytów. Rynek nie zraził się gołębimi wzmiankami na konferencji ECB i ciągnie EUR wyżej. Dopóki nie zobaczymy werbalnych interwencji w odniesieniu do siły waluty, przetasowania w pozycjonowaniu premiują dalsze wzrosty.

Najważniejszym punktem kalendarza w Wielkiej Brytanii będzie wstępny odczyt PKB za II kwartał (śr). Spodziewane jest spowolnienie do 1,7-1,8 proc. r/r wobec 2 proc. w pierwszym kwartale. Słabość po stronie wydatków konsumpcyjnych i produkcji przemysłowej powinna studzić oczekiwania na prędką podwyżkę stóp procentowych BoE (tj. już w sierpniu). To powinno wspierać dalsze budowanie długich pozycji na EUR/GBP, co pozostaje obecnie dominującym czynnikiem dla funta.

Kalendarz z Polski zawiera tylko stopę bezrobocia za czerwiec (wt), którą rynek walutowy prawdopodobnie zignoruje. Złoty pozostaje pod wpływem czynników zewnętrznych (słabość USD i związany z tym wzrost apetytu na rynki wschodzące), ale krajowa polityka coraz mocniej odbija się na sentymencie wobec PLN (gorsza postawa w porównaniu z np. HUF, CZK). Więcej negatywnych wiadomości z polskiej polityki może odstraszać kapitał od złotego, co wyciągnęłoby EUR/PLN bliżej 4,26.

W Japonii dane o czerwcowej inflacji przyciągną uwagę (pt). Utrzymanie rocznej dynamiki inflacji bazowej poniżej 0,5 proc. będzie oznaczać, że plany Banku Japonii o doprowadzeniu inflacji do celu w 2018 r. mogą się nie ziścić, co oznacza podtrzymanie dotychczasowej ultra-luźnej polityki monetarnej. Nowe narzędzia są jednak mało prawdopodobne w krótkim czasie, więc wątpliwy jest świeży impuls osłabiający jena. USD/JPY będzie śledził rozwój wypadków po stronie dolara (i rentowności obligacji skarbowych USA).

W Australii prezes RBA Lowe będzie przemawiał w środę i ryzyka przeważają po gołębiej stronie. Dyskusja o neutralnej stopie procentowej podczas ostatniego posiedzenia (ujawniona w minutkach RBA) podsyciła jastrzębie oczekiwania rynku, ale tak samo, jak dzisiejsze słowa Dabelle, tak i komentarz Lowe’a w przyszłym tygodniu powinien ostudzi zapał kupujących AUD. Podobnie dane o inflacji CPI (śr) stanowią zagrożenie, gdyż wysoki poziom kursu będzie dławił presję cenową. W Nowej Zelandii mamy tylko bilans handlowy (śr). Kiwi może mieć problemy z okazaniem siły po słabym odczycie CPI w tym tygodniu, a jedynym ratunkiem pozostaje szeroka słabość USD na crossie NZDU/USD.

W Kanadzie mamy dosyć spokojny tydzień z wyróżnieniem miesięcznego PKB (pt). Rynek w lepszych danych widzi więcej argumentów za kolejną podwyżką stóp procentowych Banku Kanady przed końcem roku, więc pozytywne zaskoczenia będą skłaniać do powiększania długich pozycji w CAD. Odbicie cen ropy naftowej potęguje atrakcyjność loonie.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/