Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: ISM i NFP z USA, minutki Fed/ECB, Riksbank, RPP, RBA, rynek pracy z Kanady

W przyszłym tygodniu kalendarz z USA zawiera topowe publikacje. Indeksy ISM dla przemysłu (pon) i usług (czw) pomogą stwierdzić, czy tempo ekspansji aktywności gospodarczej dalej zwalnia, jak to sugerują inne wskaźniki wyprzedzające. W protokole z posiedzenia FOMC (śr) inwestorzy będą szukać klaryfikacji, w jakim stopniu Fed jest w stanie tolerować słabsze odczyty inflacji, zanim zdecyduje się złagodzić jastrzębie nastawienie. Wreszcie w raporcie z rynku pracy (pt) dynamika płac pozostaje w głównym świetle (w poszukiwaniu impulsu dla inflacji), gdyż tempo zatrudnienia pozostaje solidne, a stopa bezrobocia jest nisko. Pomimo ostatniego osłabienia USD dalej pozostaje wrażliwy na rozczarowania w danych i brak jastrzębiości w komentarzach z Fed.

W strefie euro indeksy PMI (pon, śr) są rewizją szacunków sprzed tygodnia i nie powinny generować istotnych impulsów. Sprzedaż detaliczna (śr) zwykle ma drugorzędne znaczenie, za to inwestorzy przywiążą większą uwagę do minutek z ostatniego posiedzenia ECB (czw). Znaczenie będzie mieć potencjalna dyskusja odnośnie terminu rozpoczęcia redukcji skupu aktywów oraz warunków dla podwyżek stóp procentowych. Jest to pozytywne ryzyko, które wsparłoby już i tak silną pozycję EUR.

W Wielkiej Brytania indeksy PMI (pon-śr) będą analizowane pod kątem, czy ostatnie zawirowania na scenie politycznej odciskają piętno na zaufaniu biznesu. Majowe dane zdołały już pokazać pierwsze tonowanie wcześniejszego optymizmu i kolejny słaby wynik będzie solidnym przyczynkiem do sprzedaży GBP. Przy odczytach bilansu handlowego i produkcji przemysłowej (oba w piątek) rynek także będzie bardziej wrażliwy na rozczarowanie.

W mniejszych gospodarkach europejskich najmocniej wyróżnia się posiedzenie szwedzkiego Riksbanku (wt). Nie oczekujemy zmian w polityce monetarnej, choć możliwe jest, że Riksbank pójdzie śladem innych banków centralnych z Europy i porzuci część z gołębich elementów nastawienia. Nowe prognozy makroekonomiczne powinny przynieść podwyższenie ścieżki inflacji po pozytywnej niespodziance w maju. Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do SEK, który po ostatniej słabości ma duże pole do odbicia.

W Polsce start nowego miesiąca przynosi odczyt PMI dla przemysłu (pon), decyzję RPP (śr) oraz decyzję Fitch ws. ratingu (pt). W tym ostatnim zakładamy utrzymanie ratingu A- i perspektywy stabilnej, gdyż od czasu ostatniej rewizji w styczniu czynniki determinujące ocenę Fitch nie uległy większej zmianie.  Po odczycie PMI spodziewamy się wzrostu indeksu napędzanego przez pozytywne wibracje z Europy, głównie z Niemiec. Subindeksy nowych zamówień eksportowych oraz zatrudnienia powinny stać za przyspieszeniem ekspansji sektora. Rada Polityki Pieniężnej deklaruje utrzymanie stóp procentowych bez zmian nawet do końca 2018 r., co jasno ustawia oczekiwania rynkowe. W lipcu Rada będzie mieć do dyspozycji nowe projekcje makroekonomiczne i interesujące będzie, jak bardzo ostatnie oznaki dezinflacji opóźniają powrót inflacji do celu. W wycenie złotego nie ma oczekiwań na rychłe podwyżki, więc pasywność RPP w nikłym stopniu wpłynie na zmienność kursu. Mimo to wśród walut rynków wschodzących obserwujemy różnicowanie jakościowe i relatywnie niskie stopy procentowe w Polsce osłabiają atrakcyjność złotego. Jesteśmy sceptyczni wobec szans na wyraźne umocnienie złotego w najbliższych tygodniach.

W Japonii ciekawie prezentuje się raport Tankan o sytuacji w przedsiębiorstwach (pon). Publikowane co kwartał indeksy nastrojów w przemyśle i usługach cieszą się większym uznaniem niż wskaźniki PMI. Po drugim kwartale oczekuje się poprawy odczytów w ślad za globalnym przyspieszeniem wzrostu. Dobre dane dadzą przestrzeń do oddechu dla Banku Japonii, choć z perspektywy JPY mogą mieć ograniczone znaczenie.

Na Antypodach kalendarz z Australii skradnie całe show. RBA powinien utrzymać stopę kasową bez zmian (wt), a w komunikacie zostanie podtrzymany ton z poprzedniego posiedzenia – optymistyczne zapatrywania na perspektywy gospodarcze przy jednoczesnych obawach o niską inflację. Rynek może pozycjonować się na jastrzębi zwrot (w ślad za ostatnimi sygnałami z innych banków centralnych), stąd neutralny przekaz RBA może przynieść rozczarowanie i przejściowe osłabienie AUD. Z danych makro otrzymamy sprzedaż detaliczną (wt) i bilans handlowy (czw). W pierwszym przypadku istnieje ryzyko powrotu słabości, z kolei po bilansie handlowym oczekuje się solidniej nadwyżki. W kalendarzu z Nowej Zelandii brak jest pierwszorzędnych publikacji.

W Kanadzie główna uwaga będzie na danych z rynku pracy (pt). Ostatnia seria miesięcznych publikacji była imponująco dobra, co zwiększa ryzyko odreagowania. Mimo to jeden słabszy odczyt nie powinien odmienić oceny sytuacji na rynku pracy, a tym bardziej osłabić wysokich oczekiwań przed decyzją BoC w następnym tygodniu. Rynek daje 70 proc. dla podwyżki w lipcu na fali jastrzębich komentarzy z BoC i jest to podstawowe wsparcie dla CAD.

 

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/