Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Przegląd wydarzeń nadchodzącego tygodnia

Nie spodziewamy się, aby w komunikacie dotyczącym parametrów prowadzonej polityki znalazły się wzmianki w zakresie jasno określonego końca QE, co poniekąd należałoby wiązać z pierwszym potencjalnym terminem podwyżki stóp procentowych. Mario Draghi, prezes ECB, z pewnością pokusi się o wzmiankę dotyczącą braku rekalibracji głównych parametrów w nieco dłuższym terminie oraz o obecności dość przytłumionych trendów inflacji bazowej w strefie euro.

Dane dotyczące kondycji europejskiej gospodarki dostarczą wtorkowe wskazania indeksu PMI. W przypadku wskaźnika dla sektora przemysłowego za rynkowym konsensusem należy spodziewać się osunięcia do poziomu 57,8 pkt (poprzednio: 58,1 pkt). Ciążącym subkomponentem powinien być szacunek dla niemieckiego przemysłu, który powinien osunąć się do poziomu 60,0 pkt z uprzednio notowanych 60,6 pkt. Możliwość pogorszenia oceny koniunktury wiodącej gospodarki Europy Zachodniej sugerują również prognozy indeksu Ifo charakteryzujące się niezbyt przychylną skośnością. Progności zakładają, że wskaźnik łączny osunie się zaledwie o 0,2 pkt (konsensus: 115,0 pkt, poprzednio: 115,2 pkt) za sprawą relatywnie stabilnej wyceny perspektyw.

Na napływ „twardych danych” dotyczących kondycji gospodarczej muszą przygotować się inwestorzy bacznie obserwujący pary walutowe z dolarem amerykańskim. W przyszłym tygodniu pierwsze skrzypce za oceanem będzie grała piątkowa publikacja tempa wzrostu za minione trzy miesiące. Na podstawie rynkowych oczekiwań należy się spodziewać spadku zannualizowanej dynamiki do poziomu 2,5 proc. z uprzednio podanych 3,1 proc. Wstępny odczyt nie będzie zawierał szczegółowych pozycji rachunków narodowych, aczkolwiek spodziewamy się lekkiego podbicia inwestycji, co sugerowały „soft data” z ostatnich miesięcy. Dodatkowo utrzymywanie relatywnie słabego dolara będzie wyraźnie rzutowało na wskazaniach dotyczących wymiany handlowej, pomimo dość silnego obciążenia ostatnimi klęskami żywiołowymi. W oparciu o sporządzone przez nas modele klasy DSGE zakładamy, że najnowsze dane lekko zaskoczą rynkowe oczekiwania (2,6 proc.).

Przed podobnym testem wiarygodności wskaźników wyprzedzających znajduje się brytyjska gospodarka. Najświeższe wskazania dotyczące sprzedaży detalicznej uplasowały się w okolicach czteroletnich minimów, co stawia pod znakiem zapytania stabilność spożycia indywidualnego. Czynnikiem istotnie ważącym na konsumpcji jest obserwowalny spadek realnego dochodu do dyspozycji, który jest pochodną niezbyt satysfakcjonującego trendu płac oraz wyraźnie podbitego indeksu cen. W tym przypadku rolę absorbera będzie pełniła wymiana handlowa, która staje się beneficjentem relatywnie słabego funta. Na podstawie szacunków realnego efektywnego kursu walutowego można stwierdzić około 2 proc. niedowartościowanie brytyjskiej waluty względem szacowanego punktu równowagi. Prognozy przesłane przez ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberga zakładają, że kwartalna dynamika PKB pozostanie na poziomie z II kwartału (tj. 0,3 proc.; 1,5 proc. r/r). Obserwowane trendy w gospodarce brytyjskiej, w tym wyraźne pogorszenie nastrojów w sektorze budowlanym, nie napawają nas przed podtrzymaniem uprzednio obserwowalnej dynamiki. Wykorzystane przez nas modele zakładają osunięcie się rocznego tempa wzrostu brytyjskiej gospodarki w okolice poziomu 1,3-1,4 proc.

W cieniu decyzji Rady Prezesów ECB znajdą się poczynania kanadyjskich oraz norweskich bankierów. O ile piątkowe dane dotyczące siły trendów inflacyjnych przekreśliły całkowicie szansę podwyżki stóp procentowych w trakcie środowego posiedzenia, o tyle można się spodziewać, że prezes BOC Stephen Poloz pokusi się o zasygnalizowanie możliwości w zakresie dalszego zacieśniania prowadzonej polityki. W przypadku komunikatu płynącego z Norges Banku nie należy się spodziewać rewelacji. Obecne trendy inflacyjne jednoznacznie przesuwają perspektywę zmian parametrów do III kwartału 2019 roku. We wrześniu dynamika norweskich cen bazowych rozczarowała oczekiwania ankietowanych uczestników rynku, bowiem odnotowała roczny skok rzędu 1,0 proc. wobec spodziewanego wskazania na poziomie 1,2 proc.

W przyszłym tygodniu na Antypodach palmę pierwszeństwa powinna utrzymać Nowa Zelandia, która zwraca uwagę inwestorów perspektywą zawiązania koalicji przez Partię Pracy oraz NZ First. Zdecydowanie bardziej prawdopodobnym scenariuszem było uzyskanie większości przez Partię Narodową Billa Englisha opowiadającą się za prowadzeniem polityki prorynkowej. W trakcie środowej sesji uwagę zwróci szacunek inflacji CPI za III kwartał. Za możliwością odnotowania silniejszej presji cenowej stoją występujące efekty sezonowe, które istotnie przełożyły się na podbicie cen w sektorze mieszkaniowym oraz w transporcie. Efekt powyższych zwyżek może skutecznie ograniczać pokaźny spadek cen paliwa, który na przestrzeni minionego kwartału został wyceniony na poziomie 3 proc. Na podstawie prognoz nadesłanych przez ekonomistów należy się spodziewać, że dynamika cen konsumenta za III kwartał wyniesie 2,0 proc. r/r.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/