Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Przegląd wydarzeń nadchodzącego tygodnia

Wyniki niemieckich wyborów parlamentarnych nie powinny istotnie ważyć na rynkowym sentymencie. Na podstawie najnowszych sondaży spodziewamy się zawiązania „Wielkiej Koalicji”, co utrzyma status quo obserwowany od końca 2005 roku. Realizacja scenariusza bazowego, bowiem takim jest porozumienie pomiędzy CDU/CSU oraz SDP, będzie skutkowało jedynie lekkimi roszadami w czwartym gabinecie Angeli Merkel. Oczekujemy, że ze stanowiskiem ministra finansów pożegna się Wolfgang Schäuble, którego następca będzie zobligowany do prowadzenia nieco szerzej zakrojonej ekspansji fiskalnej. Na podstawie sporządzonych szacunków oczekujemy podkręcenia inwestycji publicznych o około 0,3 proc. PKB oraz zwiększenia dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych o około 17 mld EUR. „Wielka Koalicja”, w odróżnieniu od potencjalnego „Porozumienia Jamajskiego” (tj. sojuszu pomiędzy CDU/CSU, Zielonymi oraz Wolną Partią Demokratyczną), nie przełoży się na wyższą otwartość niemieckiego rynku pracy. W związku z powyższym realizacja scenariusza bazowego będzie implikowała nasilenie się presji płacowej, która pozwoli utrzymać niemieckiej gospodarce inflację nieco powyżej celu stabilności monetarnej ECB.

Dużo poważniejsze implikacje należy wiązać z nowozelandzkim cyklem politycznym. Sobotnie głosowanie na Antypodach może stać pod znakiem wyraźnych przetasowań, bowiem na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy obserwuje się wyraźny wzrost poparcia centrolewicy. Obecnie Nowozelandzka Partia Pracy może liczyć na 41 proc. poparcie, ustępując tym samym zaledwie 2 pp. konserwatywnej partii Billa Englisha. W przypadku zwycięstwa lewicy należy się spodziewać wyraźnego osłabienia NZD z racji na forsowane postulaty dotyczące zwiększenia podatków oraz rozszerzenia świadczeń socjalnych. Zmienność NZD powinien wyraźnie podbić środowy komunikat RBNZ do decyzji w sprawie poziomu stóp procentowych. O ile nie należy się spodziewać zmiany stopy benchmarkowej z obowiązującego poziomu 1,75 proc., o tyle napływające dane dotyczące komponentów wzrostu gospodarczego mogą rzutować na nieco gołębim podejściu decydentów.

W trakcie wtorkowej konferencji na podtrzymanie jastrzębiej retoryki może zdecydować się Janet Yellen, szefowa Fed, która z optymizmem podchodzi do osiągnięcia w średnim horyzoncie czasowym założonego celu inflacyjnego. Tego samego dnia zmienność USD powinna podbić publikacja indeksu Conference Board (konsensus: 119,5 pkt, poprzednio: 122,9 pkt) sygnalizującego na sukcesywną poprawę nastrojów konsumenckich w USA. Istotny wkład w wyższe poziomy wskaźnika miała sytuacja na rynku pracy, który obecnie znajduje się pod presją klęsk żywiołowych. Huragany Harvey oraz Irma wyraźnie zaburzą sytuację na rynku nieruchomości, dla którego kluczowe będą wtorkowe dane dotyczące sprzedaży nowych domów (konsensus: 3,3 proc. m/m, poprzednio: -9,4 proc.). Prawdziwy test siły dolara będzie obserwowany w trakcie czwartkowej oraz piątkowej sesji, gdy losy amerykańskiej waluty będą zależały od finalnych szacunków PKB za II kwartał oraz najnowszego wskazania inflacji PCE Core (konsensus: 0,2 proc. m/m, poprzednio: 0,1 proc.). Na podstawie kalkulacji wykorzystujących „soft-data” spodziewamy się publikacji wartości o 0,2 pp. wyższej (tj. 3,2 proc. zann.) względem poprzednio opublikowanej, co uzasadniamy silniejszym rekompensowaniem słabości inwestycji przez spożycie indywidualne.

Sygnał dotyczący siły procesów inflacyjnych w strefie euro wyślą czwartkowe szacunki niemieckiej inflacji HICP. Ankietowani uczestnicy rynku spodziewają się wzrostu zharmonizowanej dynamiki cen do poziomu 1,9 proc. r/r, co traktuje się jako pokłosie przetasowań na rynku energii oraz drożejącej żywności. Zmienność par walutowych z euro będzie również zależała od poniedziałkowych wartości indeksu Ifo, który według oczekiwań powinien pozostać na zeszłomiesięcznych poziomach (konsensus: 115,9 pkt, poprzednio: 115,9 pkt).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/