Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń nadchodzącego tygodnia

W przyszłym tygodniu: CPI z USA/SWE/NOR/POL, Yellen, rynek pracy z UK, dane z Chin, BoC

W USA najważniejszą publikacją w przyszłym tygodniu będzie inflacja CPI (pt). Za nami trzy miesiące słabszych odczytów i teraz czerwcowe dane mogą być decydujące w kwestii podtrzymania przekonania Fed do powrotu inflacji do celu 2 proc. do końca 2018 r. Kolejny rozczarowujący odczyt raczej przesądzi o odroczeniu procesu redukcji sumy bilansowej Fed (oczekujemy we wrześniu) i kolejnej podwyżki stóp procentowych (grudzień). Razem z danymi o inflacji poznamy czerwcowe wyniki sprzedaży detalicznej i po majowym spadku (-0,3 proc. m/m) kolejny miesiąc powinien przynieść odbicie. Beżowa Księga Fed (śr), PPI (czw), produkcja przemysłowa i indeks Uniwersytetu Michigan (pt) będą miały drugorzędne znaczenie. Dla USD ważne będzie też sprawozdanie prezes Fed Yellen w Kongresie (wt), choć jest mało prawdopodobne, aby Yellen wyraźnie odbiegała od stanowiska z komunikatu po czerwcowym posiedzeniu FOMC. Rynek będzie też śledził wystąpienia Brainard (wt), Evansa (czw) i Kaplana (pt).

Kalendarz w strefie euro jest ubogi, a takie pozycje, jak indeks Sentix (pon), czy produkcja przemysłowa (śr) zwykle przechodzą bez echa. Dla EUR większe znaczenie zaczyna mieć rynek długu. Wzrost rentowności m.in. niemieckich obligacji w ostatnich dniach wiąże się z budową jastrzębich oczekiwań względem polityki ECB. Widzimy ryzyko w tym, że przedstawiciele banku centralnego mogą być niezadowoleni z przedwczesnego zacieśniania warunków finansowych i ich potencjalne komentarze mogą działać negatywnie na EUR.

W Wielkiej Brytanii przyszły tydzień przynosi dane z rynku pracy (śr). Popyt na pracę pozostaje solidny, jednak ważniejszą figurą będą wynagrodzenia. Dynamika płac pozostaje wątła i kolejny słaby odczyt będzie oznaczał pogorszenie perspektyw inflacji bazowej. To w połączeniu z niepewnością wokół Brexitu utrzymuje nas w przekonaniu, że oczekiwania na prędkie podwyżki stóp procentowych Banku Anglii są przesadzone, przynosząc powrót presji sprzedaży GBP.

Przesłanki dla polityki monetarnej ze strony presji inflacyjnej będą analizowane w Szwecji i Norwegii. Od inflacji bazowej ze Szwecji (czw) oczekuje się spadku do 1,8 proc. r/r, ale będzie to odczyt o 0,1 pkt proc. powyżej prognozy Riksbanku. Impuls dla SEK może być umiarkowany, biorąc pod uwagę, że Riksbank robi wszystko, by brzmieć gołębio i nie dać podstaw do budowy oczekiwań. Podobnie CPI w Norwegii (pon) powinna osłabnąć w czerwcu, ale prognozowany przez Norges Bank 1,3 proc. może nie zostać osiągnięty, co powinno wspierać NOK.

Z Polski finalny szacunek inflacji CPI (wt) nie powinien odbiegać od wstępnych danych, które wskazały na silne schłodzenie do 1,5 proc. z 1,9 proc. w maju. Interesującym będzie, jak duży udział w spadku miały składowe inflacji bazowej (śr) i na ile będzie to determinować politykę RPP. Dla złotego istotniejsze będą trendy na rynkach globalnych, ale na razie widać, że EUR/PLN ugrzązł w konsolidacji 4,22-4,25. Widzimy większe ryzyko wybicia górą, gdyż na rynku nie widać zdecydowanego popytu na złotego.

Dane z Chin mogą przykuć uwagę w kolejnych dnach, gdyż rozczarowanie może stać się katalizatorem do spadku apetytu na ryzyko. Po inflacji CPI (pon) oczekuje się przyspieszenia do 1,6 proc. r/r. W czwartek poznamy dane z handlu zagranicznego, gdzie dynamika eksportu będzie analizowana pod kątem siły globalnej gospodarki, a import opisze siłę chińskiego popytu. W drugiej części tygodnia poznamy dane o wzroście kredytu, który pomoże ocenić krótkoterminowe perspektywy ożywienia Państwa Środka.

Kalendarz na przyszły tydzień w Australii i Nowej Zelandii pozbawiony jest istotnych publikacji. Indeksy zaufania biznesu (wt) i konsumentów (śr) z Australii rzadko przynoszą większą reakcję, choć rozczarowujące odczyty mogą przyłożyć się do kruchej postawy AUD. RBA w ostatnim komunikacie pozostał defensywny, co różnicuje bank na tle co bardziej jastrzębich sygnałów z innych banków centralnych i tym samym umniejsza atrakcyjność AUD dla inwestorów. Widzimy pole do dalszego osłabienia.

W Kanadzie wydarzeniem tygodnia będzie decyzja Banku Kanady (śr). Prezes banku Poloz i jego koledzy zrobili w ostatnich tygodniach wiele, by przygotować rynek na podwyżkę stóp procentowych, która teraz jest już wyceniona na 90 proc. CAD od jakiegoś czasu jest beneficjentem tego zwrotu w nastawieniu banku centralnego i teraz tylko wyraźne podbicie oczekiwań na kontynuację cyklu zacieśniania mogłoby dać silniejszy impuls do umocnienia waluty. Wydaje się to mało realne, stąd „sprzedaż faktów” może uderzyć w CAD.

[Przegląd najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia w załączonym raporcie PDF]

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/