TMS Info
Autor: Kornel Kot

TMS Starter: 27 VII

Liderem w gronie walut G10 pozostaje australijski dolar, którego 0,5 proc. aprecjacja to między innymi efekt odreagowania po rozczarowującej inflacji za II kwartał. Nieco niżej znajduje się nowozelandzki dolar (0,3 proc.), który okrywa cieniem umocnienie japońskiego jena. Obecnie para USD/JPY znajduje się przy 111,00, tj. 0,1 proc. niżej względem zamknięcia.

Notowania na Wall Street stały pod znakiem kolejnych rekordów ustanowionych przez indeks Dow Jones (0,5 proc.) oraz Nasdaq 100 (0,3 proc.). W gronie gigantów najbardziej udaną sesję zaliczył Boeing (9,9 proc.) dzięki publikacji satysfakcjonujących wyników za miniony kwartał, wśród których uwagę inwestorów zwracały potężne przepływy pieniężne. Na fali zysków za minione trzy miesiące znalazła się również Coca-Cola. Jej 1,1 proc. wzrosty próbowały równoważyć przecenę spółki Nike (-1,7 proc.) po zmianie rekomendacji przez Bank of America Merrill Lynch na niedoważaj z ceną docelową 42 USD (obecnie: 58,36 USD). Wśród spółek technologicznych najmniej udaną sesję ma za sobą Akamai. Zniżka na poziomie 14,6 proc. to pokłosie publikacji rozczarowującej dynamiki zysku. Przeciwwagę stanowiły między innymi akcje Electronic Arts (3,8 proc.) zyskujące również po zmianie rekomendacji przez Bank of America Merrill Lynch, który widzi pozytywne perspektywy spółki w horyzoncie najbliższych dwóch lat. Tym razem cena docelowa została ustalona na poziomie 131 USD (obecnie: 118,00 USD).

Z giełdowego optymizmu na azjatyckich parkietach wyłamuje się Shanghai Composite Index, który traci 0,1 proc. pomimo dynamicznego wzrostu zysku osiągniętego przez spółki przemysłowe (19,1 proc. r/r). Chiński indeks najmocniej ciągną w stronę południa spółki z branży materiałowej, energetycznej oraz nieruchomości. To właśnie ostatni z wymienionych sektorów najmocniej rzutuje na wzrostach indeksu Hang Seng, który obecnie zyskuje 0,5 proc. względem wczorajszego zamknięcia. Nieco mniejszymi wzrostami może pochwalić się Nikkei 225. Jego 0,3 proc. zwyżka to efekt dobrych nastrojów w spółkach użyteczności publicznej oraz wśród telekomunikacyjnych gigantów. Do wzrostów dokłada się również sektor IT, aczkolwiek znajduje się on pod presją podziału sentymentu.

W gronie metali dość udany początek dnia zalicza srebro (0,5 proc.), którego uncja wraca do poziomu 16,73 USD. Nieco mniejszą skalę wzrostów notuje złoto. Obecnie uncja żółtego kruszcu jest wyceniana po 1 263,20 USD, tj. 0,2 proc. wyżej. W centrum uwagi nadal znajduje się miedź, która zyskując 0,3 proc. podtrzymuje sentyment z ostatnich sesji. Wśród płodów rolnych na przebieg notowań nie mogą narzekać wrześniowe kontrakty na pszenicę (0,9 proc.). Blisko granicy z wczorajszego zamknięcia balansuje soja ze stratą rzędu 0,1 proc. Lekki odwrót notuje ropa WTI, której 0,2 proc. przecena spycha cenę baryłki do poziomu 48,70 USD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/