Techniczne
Autor: Maciej Morawski

Wall Street niewrażliwe na niepewną sytuację w Azji

Shanghai Composite:

Przebicie długoterminowej linii trendu wzrostowego oraz średnich SMA100 i SMA200 jest niewątpliwie silnym sygnałem świadczącym o dominacji strony podażowej. Mimo wszystko dopiero w okolicach obecnych poziomów rozegrają się dalsze, długoterminowe losy indeksu. Mowa tu o poziomie 3050 pkt., gdzie wypada styczniowy dołek korespondujący ze zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. Przebicie wyznaczonego wsparcia będzie równoznaczne z aktywacją rysującej się ok. pół roku formacji podwójnego szczytu. Jej zasięg sięga poziomu 2780 pkt. (minima z maja 2016 r. oraz zniesienie 78,6 proc.).

Shenzhen Composite:

Notowania od tegorocznych szczytów tracą już blisko 12 proc. Obecnie kurs testuje zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 1820 pkt. Na wykresie dziennym rysuje się wzrostowa świeca, która mówi nam, że w najbliższym czasie nie dojdzie do przełamania wspomnianego poziomu. W nieco dłuższym terminie scenariusz ten jest jednak prawdopodobny – wskazuje na to seria coraz niższych szczytów ustanawianych od listopada zeszłego roku. W razie pogłębienia zniżki kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie kolejne zniesienie Fibonacciego, czyli 78,6 proc. przy 1735 pkt.

Hang Seng:

Sytuacją w Szanghaju zdają się nie przejmować spółki notowane na hongkońskiej giełdzie. Hang Seng porusza się w trendzie wzrostowym, znajduje się powyżej średnich 100SMA i 200SMA. Na dodatek kurs obecnie wybija poziom poprzedniego szczytu i wychodzi na poziomy nie widziane od sierpnia 2015 r. (24 890 pkt.). Najbliższym oporem może okazać się 25 000 pkt., który może zadziałać jako bariera psychologiczna. Kontynuacja zwyżki w średnim terminie pozwoli na wzrost w kierunku 26 140 pkt., czyli zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc.

Hang Seng China Enterprises:

Kurs zawrócił w okolicach istotnego wsparcia przy 9900 pkt., na które składa się zniesienie Fibonacciego 50 proc., dolna banda kanału wzrostowego, 200-sesyjna średnia krocząca oraz dolne ograniczenie klina zniżkującego. Najbliższym oporem jest górna banda klina wypadająca przy 10 200 pkt. Wybicie wyznaczonej formacji pozwoli na kontynuację wzrostowej tendencji. Następnym poziomem, który mogą sprawić problem rynkowi byka jest 10 700 pkt. (maksima z 21 kwietnia).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/