Surowcowe
Autor: Bartosz Sawicki

Ropa WTI: OPEC nie realizuje planu

Wiosenne załamanie cen jak magnes zadziałało wtedy na inwestorów spekulacyjnych. Zaangażowanie netto tej grupy uczestników rynku jest najwyższe od prawie dwóch lat. Gwałtowne wygaszanie aktywności wydobywczej w USA i stopniowy spadek wydobycia sprzyja utrzymywaniu ekspozycji pomimo wytracenia impetu przez zwyżkę. W jedenaście tygodni liczba czynnych wież wiertniczych została obniżona z 682 do zaledwie 222. W rezultacie wydobycie obniżyło się z 13,1 do 11,4 mln baryłek na dzień.

Poprawa fundamentów jest niezaprzeczalna. Odmrażanie gospodarki Stanów Zjednoczonych i znoszenie restrykcji w transporcie w połączeniu tendencją spadku wydobycia oznaczają, że okres najsilniejszej, bezprecedensowej nadpodaży minął. Mimo to zapasy są praktycznie najwyższe w ostatnim pięcioleciu i od średniej dla tego okresu od biegają o kilkanaście procent. Ich absorbcja będzie trwać wiele miesięcy. Kolejnymi niepokojącymi sygnałami są stosunkowo anemiczny popyt na paliwo w trakcie długiego weekendu oraz ostatni silny przyrost zapasów. Imponująca skala odbicia wyczerpała potencjał do kontynuacji wzrostów w czerwcu. Taką ocenę potwierdza też spadek różnicy cen pomiędzy gatunkami brent i WTI oraz zmiana przebiegu krzywej terminowej.

Kluczowym czynnikiem, chwilowo przyćmiewającym nawet tendencje w kształtowaniu się zapasów będzie szczyt OPEC +, na którym ma zapaść decyzja, czy zobowiązanie o ograniczeniu wydobycia o niemal 10 mln b/d zostanie przedłużone także poza II kwartał. Tradycyjnie kluczowe będzie nastawienie Rosji, tradycyjnie z oporem podchodzącej do redukcji produkcji.

Warto podkreślić, że w świetle szacunków Bloomberga producenci OPEC w maju nie ograniczyli wydobycia tak mocno jak uzgodniono (zrealizowano plan w około 75 proc). Wydobycie kartelu obniżyło się 5,8 mln b/d i wyniosło 24,6 mln b/d. Nawet Arabia Saudyjska wydobywała nie 8,5 a 8,7 mln b/d. W czerwcu redukcja zostanie już jednak zrealizowana ze względu na dodatkowe, dobrowolne cięcie produkcji przez kraje Zatoki (o 1,18 mln b/d).

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/