Surowcowe
Autor: Konrad Białas

Obietnice OPEC już nie wystarczają

Gulf Cooperation Council, podgrupa OPEC zrzeszająca państwa z Zatoki Perskiej, osiągnęła wstępne porozumienie, że ustanowione pod koniec ubiegłego roku cięcia wydobycia będą obowiązywały dłużej niż pierwotnie uzgodnione sześć miesięcy (do czerwca). Decyzja jest podyktowana faktem, że przez ostatnie trzy miesiące obowiązywania ograniczeń nie udało się sprowadzić globalnych zapasów ropy naftowej poniżej 5-letniej średniej. Państwa mają nadzieję, że cel uda się osiągnąć w drugiej połowie 2017 r.

Jednak dla rynku ropy naftowej jest to przestarzała wiadomość. Spekulacje o możliwym wydłużeniu porozumienia są obecne od połowy marca, gdyż wielu przedstawicieli OPEC i spoza kartelu (w tym z kluczowych: Arabii Saudyjskiej i Rosji) sugerowało otwartość do podtrzymania cięć wydobycia. To w głównej mierze stało za odbiciem cen WTI z 47 USD/b do prawie 54 USD/b.

W tym tygodniu jesteśmy po trzech dniach spadków cen z najmocniejszym zjazdem w środę o 4 proc. do prawie 50 USD/b. Rynek przeszedł już do „sprzedaży faktów” i realizacji zysków z tego spekulacyjnego rajdu, a teraz podnosi obawy o perspektywy wydobycia ropy tam, gdzie porozumienie nie obowiązuje. Największym ryzykiem pozostaje rosnące wydobycie w USA. Ostatnie dane Baker Hughes pokazują, że w ubiegłym tygodniu liczba aktywnych wież wiertniczych wzrosła trzynasty tydzień z rzędu. Departament Energii USA podał też, że w maju wydobycie ropy naftowej z łupków ma wzrosnąć o 123 tys. baryłek/dzień do 5,19 mln b/d. Byłby to najsilniejszy miesięczny wzrost od ponad dwóch lat. Konsekwencją rosnącego wydobycia w USA jest zagrożenie, że uczestnicy porozumienia o cięciach produkcji z OPEC i spoza-OPEC mogą w niedalekiej przyszłości być „mniej skrupulatni” w przestrzeganiu limitów, co pchnie w górę globalną produkcję.

Przyspieszające ożywienie globalne rysuje pomyślne perspektywy dla wzrostu światowego popytu na ropę naftową, jednak jednocześnie rynek nie ma pewności, na ile to przyspieszy proces równoważenia rynku ropy. Silna produkcja w USA opóźnia wysychanie nadpodaży, co powinno zatrzymać ceny ropy WTI poniżej 55 USD/b w drugim kwartale. W krótszym horyzoncie rynek pozostaje wrażliwy na silniejsze oddawanie ostatnich wzrostów z potencjalnym zejściem do 48,5 USD/b.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/