Surowcowe
Autor: Bartosz Sawicki

Irma odwraca trend w notowaniach soku

Huragany i burze tropikalne na Atlantyku. Źródło: Bloomberg

Już w ubiegłym roku zbiory surowca były fatalne i wyniosły zaledwie 70 milionów skrzynek (każda zawiera 90 funtów owoców). Dla porównania: w rekordowym 1998 roku zbiory wyniosły 244 miliony skrzynek. Taki stan rzeczy to pokłosie długoterminowych tendencji. Częściowo odpowiedzialne są trendy konsumenckie. Amerykanie odwracają się od soku pomarańczowego uzyskiwanego z mrożonego koncentratu na rzecz innych napojów, w tym soków świeżych. Czynniki podażowe, które w ostatnich dwudziestu latach negatywnie wpływały na wielkość produkcji to: starzenie się plantacji (maksymalne plony uzyskuje się z kilkunastoletnich drzewek), zmniejszanie areału upraw pod presją rosnących cen gruntów, oraz negatywny wpływ na kondycję upraw bakterii wywołujących zielenienie cytrusów.

Skrajnie skoncentrowana podaż

Niemal całość zbiorów Florydy jest wykorzystywanych do produkcji soku, z przewagą mrożonego koncentratu, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie ICE w Nowym Jorku. Warto też dodać, że zdecydowana większość towaru (ponad 90 proc.), która może być bazą kontraktów pochodzi z Florydy. To właśnie unikalna koncentracja podaży jest kluczowym wyróżnikiem tego niszowego rynku. W jej rezultacie jest to rynek bardzo wrażliwy na klęski nieurodzaju. W miesiącach grudzień – luty szoki podażowe mogą wywoływać przymrozki.

Drugim okresem szczególnego zagrożenia dla upraw jest letni sezon huraganów i tropikalnych burz, który rozpoczyna się w sierpniu. Najdotkliwsze z punktu widzenia kondycji upraw kataklizmy uderzyły we Florydę w 2004 i 2005 roku. W sierpniu i wrześniu 2004 była to seria aż czterech huraganów, z których najsilniejszemu nadano imię Charley. Ze względu na siłę wiatru sięgającą 240 km/h został on zakwalifikowany jako huragan IV kategorii. W wyniku kataklizmu bardzo poważnie ucierpiały uprawy cytrusów, a w notowaniach kontraktów na FCOJ doszło do wybicia z długoterminowej konsolidacji – kurs wszedł w trwający kilkanaście miesięcy trend wzrostowy, w ramach którego ceny wystrzeliły z około 60 centów do prawie 2,5 dolarów. Zwyżki dodatkowo przyśpieszyły, gdy w październiku 2005 roku we Florydę uderzył huragan Wilma najwyższej, V kategorii. Należy odnotować w tym miejscu kolejną, kluczową cechę już nie upraw, ale samego mrożonego soku pomarańczowego. Jego maksymalna zdatność do użytku to około dwa lata. W rezultacie seria kilku nieudanych sezonów stwarza nie tylko zagrożenie pod postacią silnego wzrostu cen, ale także utrzymywania się ich na wysokim poziomie przez długi czas (nawet pomimo chimerycznego popytu ze strony konsumentów).

Sytuacja w notowaniach

Kurs soku na ICE od początku roku do końca sierpnia obniżył się o około 1/3. Rynek, a przynajmniej inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami (managed money, czyli m.in. fundusze hedgingowe) cechuje nadal jednoznacznie negatywny sentyment. Wg ostatnich danych CFTC na jedną pozycję długą w tej kategorii przypadało aż ponad 9 pozycji krótkich. W rezultacie istnieje gigantyczne pole do wystąpienia masowego pokrywania krótkich pozycji, czyli tzw. short squeeze. Obserwujemy to m.in. na dzisiejszej sesji, która przynosi momentami 6 – proc. zwyżkę cen. Kolejne dni przyniosą nerwowe wyczekiwanie na nowe informacje dotyczące siły huraganu i miejsca uderzenia kataklizmu. Pozycjonowanie sugeruje, że prawdopodobnie będą to sesje wzrostowe.

Z punktu widzenia analizy technicznej sok pomarańczowy wybił się z ponad 4-miesięcznej konsolidacji, co można potraktować jako silny sygnał kupna. W dłuższym terminie notowania prawdopodobnie osiągną poziom 160 USd, gdzie wypada zasięg wynikający z wybicia z konsolidacji oraz zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. Po drodze warto uważać na dołek ustanowiony 4 kwietnia w rejonie 148 USd. Kluczowym dla perspektyw notowań wsparciem staje się przełamany szczyt z 18 sierpnia przy 140 USd. Przypomnijmy, że w ramach cyklu Rekomendacji Wykres Dnia 27 lipca sugerowaliśmy zajmowanie długich pozycji na kontraktach na sok (ORANGE w systemie transakcyjnym TMS Trader).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/