Surowcowe
Autor: Adam Banaszkiewicz

Cukier: obawy o popyt ciążą na cenach

Przez ostatnie dwa lata w Indiach występowały zaburzenia opadów monsunowych, co skutkowało okresami suszy uderzającymi w produkcję cukru. W tym roku wygląda na to, że opady monsunowe unormowały się. Wielkość produkcji, jaka trafi na rynek w okresie 2017/2018 będzie zdecydowanie większa niż w ostatnich latach – według szacunków może wynieść około 25 milionów ton. Prognozowana przez ISMA wielkość popytu na cukier w kraju wynosi maksymalnie 24 miliony ton. W związku z powyższym produkcja wewnętrzna powinna wystarczyć do pokrycia pełnego zapotrzebowania wewnętrznego.

Agencja rządowa Australii przygotowująca projekcje dla rynków surowcowych (ABARES) podniosła wczoraj swoje projekcje dotyczące cen cukru pomimo panujących na rynku obaw o słabość popytu ze strony państw wysoko rozwiniętych. ABARES jest przekonana, że siła popytu będzie głównym motorem napędowym dla cen cukru w najbliższym czasie. Agencja wycenia kontrakty na 2018-19 na 20,8 centów za funt, co jest zdecydowanie rozbieżne z wyceną rynku na poziomie 18,2 centa za funt. Skąd te rozbieżności i czy agencja nie jest w swoich projekcjach zbyt optymistyczna?

Argumentując, ABARES powołuje się na prognozowane tempo wzrostu konsumpcji cukru na świecie, które ma być większe niż tempo wzrostu produkcji. Biuro donosi o prognozowanym tempie wzrostu produkcji na poziomie 1,6 proc. oraz o tempie wzrostu konsumpcji na poziomie 2,3 proc. Agencja w kontekście wzrostu popytu na cukier wskazuje głównie na Brazylię, Chiny, Indonezję, Rosję i Ukrainę. Prawdopodobny spadek popytu ze strony krajów bardziej rozwiniętych był również brany pod uwagę.

Kraje Zachodniej Europy i USA charakteryzują się rosnącą świadomością konsumentów i trendem na zdrowe żywienie. Trend ten jest również wspierany przez działania ze strony rządów państw – Wielka Brytania wprowadza podatek od cukru w następnym roku. W obliczu mody na zdrowe żywienie i wzmożonych poszukiwań alternatywnych do cukru słodzików przez koncerny żywieniowe, niepokój inwestorów o wielkość popytu w przyszłości jest jak najbardziej uzasadniona.  

Z technicznego punktu widzenia ceny cukru zmierzają w kierunku wsparcia wyznaczonego przez grudniowe dołki na poziomie 17,80 USd. Jeżeli poziom ten zostanie przełamany, kolejnym wsparciem będzie 16,97 USd (zniesienie 50 pct fali wzrostowej z sieprnia 2015 do października 2016). Oporem pozostają szczyty z lutego, korespondujące ze zniesieniem 61.8 pct fali spadkowej wrzesień/grudzień 2015. 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/