Poranny
Autor: Konrad Białas

Zwycięstwo, które niewiele zmienia

W nadzwyczajnym głosowaniu posłowie Partii Konserwatywnej poparli premier May stosunkiem głosów 200 do 117, tym samym przywódczyni Torysów jest chroniona przed kolejnym takim głosowaniem przez najbliższe 12 miesięcy. Jednak w sprawie negocjacji brexitu niewiele się zmieniło. Ponieważ 1/3 posłów jej partii stała się jej opozycją, umowa rozwodowa z UE w obecnej formie nie ma szans zatwierdzenia w parlamencie. Wielka Brytania i GBP pozostają z nawisem ogromnego ryzyka politycznego. Jeśli May chce dalej walczyć o uzgodniony brexit, dziś i jutro na szczycie UE musi zyskać wsparcie ze strony europejskich przywódców na modyfikacje umowy. W opublikowanym wczoraj drafcie do komunikatu po szczycie liderzy deklarują chęć do szukania dodatkowych form zagwarantowania dobrej woli dla dalszych negocjacji. W niejasnym przekazie chodzi o przekreślenie scenariusza przedłużania backstopu w nieskończoność, czyniąc Wielką Brytanię stałym członkiem unii celnej. Jednak teraz premier May potrzebuje czegoś więcej, wiedząc, że jej własna partia nie da jej wystarczającej ilości głosów do ratyfikacji umowy brexitu. Dla pozyskania głosów parlamentarnej opozycji May może być skłonna poszukać łagodniejszych warunków rozwodu. Skoro nie ma sensu już szukać wsparcia konserwatywnej frakcji własnej partii, może lepiej iść na rękę bardziej pro-unijnej opozycji. W idealnym scenariuszu wczorajsze wydarzenia można odczytywać jako wzrost szans na łagodny brexit pozytywny dla GBP. Ale w polityce nie zawsze chodzi o racjonalne decyzje, a inwestorzy nie są naiwni. Funta czeka częściowe odreagowanie ostatnich zawirowań, ale w żadnym wypadku nie można ogłosić, że najgorsze ma za sobą.

Uspokojenie wokół brexitu pozytywnie jest też przyjmowane przez EUR, któremu wyraźnie szkodziły zawirowania w Wielkiej Brytanii, za to na wszystkim korzystał USD. Dziś EUR ma własny temat do rozgryzienia. Europejski Bank Centralny z oczywistych względów pozostawi stopy procentowe bez zmian, ale prawdopodobnie oficjalnie zakomunikuje zakończenie programu skupu aktywów. Mimo to w obliczu rozczarowujących danych ze strefy euro i niepewności wokół rozwoju sytuacji globalnej można oczekiwań ostrożnego tonu komunikatu. Prezes Draghi może podkreślać przejściowy charakter niektórych negatywnych czynników, ale bank raczej jest zmuszony do nieznacznego obniżenia prognoz wzrostu i inflacji. Jeśli jednak w dalszym ciągu EBC ocenia ryzyka dla perspektyw jako „równoważące się”, powinien też podtrzymać forward guidance dla polityki stóp procentowych - stopy pozostaną na obecnym poziomie co najmniej „do końca lata 2019 r.” Dla EUR wydźwięk zgodny z aktualnymi oczekiwaniami może być pretekstem do sprzedaży faktów i redukcji części krótkich pozycji narosłych w dniach poprzedzających decyzję.

Norges Bank powinien utrzymać stopę procentową bez zmian (czw). Niższe ceny ropy, sygnały osłabienia wśród głównych partnerów handlowych i oznaki spowolnienia w kraju argumentują za ostrożnym podejściem. Mimo to NB jest na drodze normalizacji polityki, więc projekcja ścieżki stopy procentowej prawdopodobnie dalej powinna wskazywać prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki w I kw. Obniżenie ścieżki byłoby ciosem dla NOK.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/