Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Zderzenie Trumpa ze światem polityki

Jest to zatem pierwszy krok na drodze do spełnienia przedwyborczych obietnic i pierwszy istotny test poparcia Partii Republikańskiej dla zamierzeń Trumpa. Fiasko już na wstępnym etapie może okazać się nie tylko kolejnym ciosem w dolara, ale również zagrożeniem dla trwającego od listopada rajdu na Wall Street i odbicia cen surowców przemysłowych.By głosowanie (odbywające się wczesnym wieczorem polskiego czasu) zakończyło się sukcesem administracji Trumpa projekt musi poprzeć 216 spośród 435 reprezentantów. W Izbie zasiada jednak 193 Demokratów i naiwnością byłoby liczenie, że któryś z przedstawicieli tej frakcji poprze inicjatywę Trumpa. Oznacza to, że tylko 23 przedstawicieli Partii Republikańskiej może nie poprzeć zmian by trafiły one do Senatu.

New York Times na podstawie swoich źródeł estymuje, że tylko 140 kongresmenów popiera te regulacje, natomiast aż 41 reprezentantów jest przeciwko lub ma poważne zastrzeżenia. To mocny dowód na silne podziały w Partii Republikańskiej. Języczkiem uwagi będzie poparcie House Freedom Caucus (NYT wskazuje na aż 23 oponentów). Od kilkunastu godzin trwają prace nad zmodyfikowaniem ustawy by zyskać poparcie tej skrajnie prawicowej frakcji. Trump po nocnych negocjacjach zapewne osiągnie pierwszy sukces w Izbie Rerprezentantów.  Powinno to wywołać korekcyjne umocnienie dolara, wzrost rentowności długu i pomóc w wymazywaniu wtorkowej przeceny na Wall Street. Impuls powinien być jednak krótkotrwały a obowiązujące przedziały wahań utrzymane. W przypadku EUR/USD spadki powinny zostać wygaszone przed 1,0715. Rentowność 10 – letnich obligacji USA nie powinna natomiast trwale przekroczyć 2,50 proc. W końcu, w razie powodzenia,  w przyszłym tygodniu projekt trafi pod obrady Senatu. A tam opór jest jeszcze większy i szanse na zebranie poparcia dla demontażu Obamacare wręcz iluzoryczne.

Dziś odbywa się też ostatni przetarg TLTRO (niskooprocentowane długoterminowe pożyczki dla banków). Ostatnie głosy z ECB sugerują, że popyt będzie zdecydowanie większy niż w grudnia (62 mld euro). W końcu wszystko wygląda na to, że to ostatnia szansa na pozyskanie tak  taniego kapitału z ECB na okres aż 4 lat. Gigantyczne zapotrzebowanie może przyczynić się do umiarkowanej presji na euro poprzez kanał spadku stawek na rynku pieniężnym i obniżenia się krzywej EONIA. EUR/PLN wzrósł do 4,28. Spodziewamy się, że ten wzrostowy będzie kontynuowany, ale możliwa jest intradayowa korekta w kierunku wsparcia 4,26.  Dane o bezrobociu jak zawsze będą neutralne dla złotego (prognoza TMS 8,6 proc, zgodna z konsensusem), ale potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy. Protokół z posiedzenia RPP może pokazać, że część decydentów chciałaby w tym roku podnosić (vide wczorajszy wywiad z E.Gatnarem). Zakładamy podwyżkę w czwartym kwartale, ale zanim rynek zacznie się pod nią pozycjonować minie jeszcze kilka miesięcy.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/