Poranny
Autor: Konrad Białas

Zagubiony dolar

Trudno mi znaleźć wspólny motyw, który dyktowałby sentyment rynkowy na kolejne godziny. Wiele ruchów wydaje się nieskorelowanych i pod wpływem chwili (lub jednorazowego dużego zlecenia). Wall Street zakończyło poniedziałkową sesję spadkami, ale w Azji parkiety w Chinach i Japonii obrały przeciwny kierunek. Europie na otwarciu brak zdecydowania. Na rynku towarowym ropa naftowa zamknęła się w ruchu bocznym, a po dwóch dniach silnych wzrostów cen złota dziś na razie zapanował spokój. Niezależnie jak jednoznaczne byłyby sprzyjające sygnały z rynku akcji czy długu, USD nie może pokazać siły.  A jednocześnie założę się, że gdyby za chwilę pojawiła się negatywna dla dolara informacja, reakcja byłaby wyraźna. Dolar się zepsuł, jakby był dobrą odpowiedzią na kłopoty, ale tylko wówczas, gdy są one jasno zdefiniowane. Wojny handlowe? – Świetnie. Jastrzębi przekaz z Fed? - Idealnie. Co jednak zrobić, gdy poruszamy się w szumie informacyjnym związanym z Brexitem, włoskimi finansami publicznymi i sporem dyplomatycznym na linii Zachód-Arabia Saudyjska? Czy to wystarczające powody, by uciekać w dolara, czy jednak całkowicie uciekać z rynku i przeczekać zamieszanie z boku? Jeśli to drugie, to USD jest zagrożony z uwagi na nagromadzone w poprzednich tygodniach długie pozycje. Według danych CFTC sumaryczna pozycja netto w kontraktach na kupno USD w ubiegłym tygodniu była największa od prawie dwóch lat. To wcale nie oznacza, że pozycja nie może być jeszcze większa, ale w momencie zatrzymania przyrostów łatwiej o zwątpienie i byle pretekst wystarczy od korekty. Wczoraj raport o sprzedaży detalicznej miał mocne i słabe strony, a zatem dla rynku był bezużyteczny. Dziś wskazówek przyjdzie szukać w danych o produkcji przemysłowej.

Inne waluty także nie mają lepiej. EUR jest zblokowane przez sprawę włoską. Rzym zatwierdził projekt budżetu z planowanym podwyższeniem deficytu, czemu jednak sprzeciwia się UE. Projekt budżetu został wczoraj złożony w Brukseli i czeka na oficjalną opinię, ale już w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy wstępne stanowisko KE krytyczne dla „znacznych odchyleń” od oszczędnościowej ścieżki rekomendowanej przez Radę UE. Jeśli Włochy nie ugną się i nie wprowadzą zmian, UE może rozpocząć procedurę nadmiernego deficytu, która zakończy się nałożeniem sankcji. Stąd bardzo szybko wzrost rentowności długu Włoch może wywierać presję na EUR i podkopać plany EBC o normalizacji polityki pieniężnej.

Ponadto EUR pośrednio cierpi przez widmo zerwania rozmów negocjacyjnych ws. Brexitu z głównym uderzeniem kierowanym w stronę GBP. Szczyt unijny startuje już jutro, a jak na razie nic nie wskazuje, aby w tym tygodniu doszło do porozumienia. Na pocieszenie stwierdzić jednak można, że po ponurych doniesieniach z weekendu, wczoraj obie strony starały się komentować sprawę w pozytywnym tonie.  Powodem sporu pozostaje charakter granicy między Irlandią i Irlandią Północną. W szczegółach chodzi o warunki kontroli celnej i inne regulacje prawne w przypadku, gdyby UE i Wlk. Brytania nie zawiążą umowy o wolnym handlu do czasu, gdy skończy się okres przejściowy (na koniec 2020 r.), tzw. porozumienie backstop. Jak długo ryzyko „no-deal Brexit” jest nie do zignorowania, w europejskich aktywach będzie ujęta negatywna premia.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/