Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Wysyp danych z USA

USA: 5-letnie oczekiwania inflacyjne wg Uniwesytetu Michigan Źródło: Bloomberg

Dolar amerykański traci dziś wobec walut ze strefy azjatyckiej (jena oraz dolarów, australijskiego i nowozelandzkiego). Do zmiany tej negatywnej tendencji potrzebne będą dobre dane makro. Kluczowe mogą okazać się oczekiwania inflacyjne, które są jedną ze składowych indeksu Uniwersytetu Michigan. W przeciwieństwie do wczoraj, najsilniej z grona G-10 zwyżkują dziś waluty Antypodów. Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich zaczęły wczoraj popołudniu dość silnie zniżkować, a w ślad za nimi podążył USD/JPY, który zszedł poniżej 118,00. Polski zloty jest stabilny, po wczorajszych silnych wzrostach, które pozwoliły mu w tym tygodniu stać się najsilniejszą walutą wśród wszystkich walut rynków wschodzących. Dziś o 10:30 poznamy drugi odczyt PKB za III kwartał z W. Brytanii. Konsensus zakłada, że będzie on zgodny ze wstępnymi danymi i wyniesie odpowiednio 0,7 proc. w ujęciu kwartalnym oraz 3,0 proc. w ujęciu rocznym.

O 14:30 poznamy dane na temat zamówień na dobra trwałego użytku w ujęciu miesięcznym. Według oczekiwań mają one spaść o 0,6 proc. W październiku zamówiono zaledwie 46 samolotów marki Boeing. We wrześniu było to 122, a w sierpniu 107. Wydaje się więc, że istnieje zagrożenie odczytem słabszym od konsensusu. O 15:45 na rynek napłyną dane dotyczące indeksu Chicago PMI  za listopad. Oczekiwania kształtują się na poziomie 63,1 pkt., co oznacza, że zakładają dość silny spadek wobec października (66,2 pkt.). 10 minut później poznamy finalny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za listopad. Konsensu zakłada rewizję w górę wstępnych danych o 0,8 pkt. z poziomu 89,4 pkt. Wydaje się jednak, że w kontekście znacznego wczorajszego spadku indeksu Conference Board, dzisiejsze dane mogą zostać zrewidowane w dół. Kluczowe będą jednak dane na temat 5-letnich oczekiwań inflacyjnych. W ostatnim protokole Fed wskazał, że ulegają one obniżeniu. Potwierdziło się to we wczorajszych rocznych oczekiwaniach inflacyjnych z indeksu Conference Board. Spadły one z 5,3 pkt. w październiku do 5,2 pkt. w listopadzie. Jeżeli podobną sytuacja będzie miała miejsce dziś w danych Uniwersytetu Michigan, to powinno to wpłynąć na osłabienie dolara. O godz. 16:00 opublikowane zostaną dane na temat amerykańskiego rynku nieruchomości. Sprzedaż nowych nieruchomości w październiku ma wynieść 471 tys., co oznaczałoby wzrost o 4 tys. wobec poprzedniego miesiąca.

Jeszcze przed północą, bo o godz. 22:45 na rynek napłyną dane o nowozelandzkim bilansie handlowym za październik. Po bardzo dużym deficycie we wrześniu, który wyniósł 1350 mln dolarów nowozelandzkich (był to najniższy wynik w historii), konsensus zakłada odczyt na poziomie -645 mln NZD. Należy zwrócić uwagę, że dolar nowozelandzki jest w ostatnich dniach bardzo zmienny, więc i ta publikacja może wywołać spory ruch na parach z tą walutą.

Dolar kanadyjski rodzynkiem wśród walut surowcowych

Wczoraj silnie na wartości traciły waluty surowcowe z grona G-10, czyli korona norweska, dolar nowozelandzki oraz dolar australijski. Powodem przeceny NOK-a były ponowne silne zniżki cen ropy naftowej. NZD znalazł się pod presją w wyniku najniższych od 15 lat oczekiwań inflacyjnych, a co za tym idzie obaw związanych z oddalającą się perspektywą podwyżki stóp procentowych. Z kolei AUD tracił w wyniku słów asystenta szefa Banku Rezerw Australii, Philipa Lowe. Powiedział on, że RBA nie wyklucza luzowania warunków monetarnych, a AUD może się w najbliższym czasie osłabiać. Co ciekawe wczorajszej przecenie oparła się czwarta z walut surowcowych w gronie G-10 czyli dolar kanadyjski. Choć jest on silnie powiązany z ropą a jej cena zniżkowała, to nie zdołało to zepsuć dobrego sentymentu utrzymującego się wokół CAD w ostatnich tygodniach. Po dobrych danych dotyczących rynku pracy oraz inflacji, CAD otrzymał kolejne wsparcie, tym razem ze strony odczytu dotyczącego sprzedaży detalicznej. Już w piątek na rynek napłyną informacje o wzroście gospodarczym Kanady. Jeżeli i one okażą się bardzo dobre, na co wskazywać może chociażby solidny wczorajszy odczyt dotyczący PKB z amerykańskiego gospodarki, z którą kanadyjska jest silnie powiązana, to siła dolara kanadyjskiego może zostać podtrzymana w kolejnych dniach, a nawet tygodniach. Duże znaczenie będzie miało jednak, również czwartkowe spotkanie OPEC i jego wpływ na kształtowanie się ceny ropy, z notowaniami której dolar kanadyjski jest dość silnie skorelowany.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/