Poranny
Autor: Konrad Białas

Wystarczająco dobrze, by zachować spokój

Bazując na generalnie pozytywnych informacjach z gospodarki Fed miał prawo zabrzmieć konstruktywnie w temacie dalszych podwyżek stóp procentowych i to rzeczywiście zrobił. Jednak ogólnie nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Język dotyczący polityki fiskalnej oraz inflacji pozostał bez zmian. Nic nie znalazło się w temacie wartości dolara i wysokich rentowności obligacji.  Dodano fragment o pozytywnej ocenie aktywności gospodarczej. Na koniec swojej kadencji prezes Janet Yellen chciała zostawić Fed na drodze ku dalszej normalizacji polityki monetarnej, ale jednocześnie pozostawiając jak największą elastyczność dla przejmującego stery Jerome’a Powella. W rezultacie oczekiwania rynkowe dla kolejnej podwyżki stóp procentowych w marcu nie uległy praktycznie zmianie i wycena prawdopodobieństwa przekracza 90 proc. To pomaga USD, choć tylko w takim sensie, że Fed nie dał pretekstu do konsytuacji wyprzedaży po fatalnym styczniu. Generalny pesymizm wobec USD (dodatkowe podsycany optymizmem względem EUR) pozostaje, choć teraz handel będzie bardziej przemyślany i ostrożnie badający czynniki ryzyka. Uwaga przenosi się na jutrzejszy raport z rynku pracy – jeśli dane zaskoczą pozytywnie, wówczas jest sporo krótkich pozycji w USD, które mogą być przeznaczone do zamknięcia.

W takim scenariuszu największe ryzyko jest w USD/JPY i GBP/USD. Na pierwszym spadki są w sprzeczności z pozytywnym klimatem inwestycyjnym na świecie i gołębim nastawieniem Banku Japonii. W drugim, panuje niezrozumiałe przeze mnie przeświadczenie, że Wielka Brytania ma już dogadany „łagodny Brexit”, który w niczym nie zaszkodzi brytyjskiej gospodarce, przez co wartość GBP powinna być wyższa. A jednak doniesienia prasowe z tego tygodnia sugerują, że przed startem rozmów o warunkach okresu przejściowego (który startuje w kwietniu 2019 r.) jest wiele spraw spornych w kwestii granicy z Irlandią, praw obywateli UE i handlu. Na ten moment sprzedawanie już GBP jest trochę płynięcie żaglówką pod wiatr, ale pogoda bywa zmienna.

Argument za tym, że przy zastopowaniu bezrefleksyjnej wyprzedaży USD crossy z dolarem stają się podatne na załamania, widać dziś na AUD/USD. Kolejna paczka rozczarowujących danych z Australii (wczoraj - CPI, dziś – pozwolenia na budowę) wystraszyła posiadaczy długich pozycji. Australijczyka ciągną w dół też kursy krzyżowe z NZD i CAD, gdyż AUD/NZD i AUD/CAD były ostatnio popularne na wzrosty. Teraz na prymusa w całej trójce wysuwa się CAD –lepszy od prognoz PKB z Kanady z wczoraj oraz optymistycznie zakończona 6. runda negocjacji NAFTA daje powody do kupna.

Początek miesiąca to tradycyjnie wysyp odczytów PMI dla przemysłu. Wskaźnik z Polski (54,6) wypadł poniżej prognoz (55,2) i styczniowego odczytu (55,0), ale dane rzadko mają przełożenie na złotego. EUR/PLN w tym tygodniu odbił do 4,15 (korekta na rynkach wschodzących przy zatrzymaniu wyprzedaży USD) i czeka na dalsze instrukcje z zewnętrznego rynku. Dane z Eurolandu są tylko rewizją i nie przyciągną dużej uwagi. Nieco akcji można będzie zobaczyć na GBP przy PMI z Wlk. Brytanii oraz USD przy ISM z USA, jednak w tym drugim przypadku warto pamiętać, że w przemyśle zatrudnionych jest tylko 9 proc. Amerykanów, a zatem i subindeks zatrudnienia niewiele powie przed jutrzejszym raportem NFP.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/