Poranny
Autor: Konrad Białas

Wystarczające wsparcie

Funt brytyjski zaliczył wyraźne przebudzenie pod koniec wtorkowego handlu, a powód jak zwykle ten sam – Brexit i tematy powiązane. Tym razem zapalnikiem były rewelacje The Telegraph, jakoby negocjatorzy z ramienia UE i Wielkiej Brytanii osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie tzw. „ustawy Brexitu”. Według gazety strony uzgodniły kwotę ugody, jaką Londyn musi zapłacić Brukseli, w wysokości 60 mld EUR. Choć suma jest bliżej górnej granicy widełek, o których od jakiegoś czasu spekulowano, porozumienie jest pozytywną informacją dla GBP, gdyż otwiera drogę do przełomu w negocjacjach na innych płaszczyznach podczas grudniowej fazy rozmów. Do uzgodnienia w najbliższym czasie są jeszcze kwestie granicy z Irlandią i prawa obywateli UE, ale wygląda na to, że na najbliższym szczycie UE uda się usatysfakcjonować większość państw bloku. Mimo że jak na razie rząd brytyjski zaprzecza doniesieniom prasowym, może to być tylko PR-owa zagrywka przed brytyjską opinia publiczną (zanim rząd znajdzie korzyść z postępów negocjacjach, który zrównoważy krytykę o wysoki koszt porozumienia). Naturalnie nie można zapominać, że proces negocjacyjny potrwa jeszcze długo i z pewnością okresami będzie bolesny dla Wielkiej Brytanii. Jednak przynajmniej w krótkim terminie klimat wokół negocjacji powinien być na tyle pozytywny, że da funtowi wystarczające wsparcie.

Dolar amerykański ma pełną paletę tematów, których może się uczepić, choć zdaje się czekać tylko na jeden. Nowy 17-letni szczyt indeksu zaufania konsumentów nie zrobił na nikim wrażenia. Przesłuchanie nominata na nowego prezesa Fed J. Powella wypadało zgodnie z oczekiwaniami. Nie dowiedzieliśmy się nic interesującego o poglądach Powella i czy jest szansa na istotny zwrot w polityce Fed (raczej nie). Grudniowa podwyżka stóp procentowych jest pewna i zdyskontowana, ale ścieżka w 2018 r. pozostaje we mgle. Stąd inwestorzy podtrzymali uwagę na postępach w reformie podatkowej, gdzie wczoraj senacka komisja ds. budżetu zaaprobowała projekt ustawy, który zostanie poddany pod głosowanie najwcześniej w czwartek, a realnie dopiero w piątek. Nawet jeśli ustawa przejdzie przez Senat, obie izby Kongresu będą musiały zacząć prace nad scaleniem własnych projektów zanim ustawa trafi do prezydenta (jak dobrze pójdzie, to może się to stać jeszcze przed świętami). Wciąż istnieje ryzyko, że Republikanom w Kongresie zabraknie głosów w Senacie (wystarczy dwóch buntowników). Podsumowując, sukces w Senacie nie jest jeszcze wyceniony i powinien dać dolarowi powód do chwilowego rajdu. Ale mnogość etapów między teraz a finalnym podpisem prezydenta nie zachęca do grania va banque w pełnowartościowy rajd waluty.

W kalendarzu na dziś na pierwszym planie inflacja z Niemiec i rewizja PKB z USA. W tym drugim przypadku oczekiwana jest korekta w górę do 3,2 proc. w oparciu o poznane w międzyczasie dane o inwestycjach i zapasach. Pomimo ataków huraganów gospodarka podtrzymała solidne tempo ożywienia, co dobrze rokuje także dla czwartego kwartału – warto o tym pamiętać w kontekście perspektyw USD w średnim horyzoncie. W ciągu dnia usłyszymy komentarze od Dudleya, Yellen i Williamsa z Fed oraz Carneya z Banku Anglii. Uwaga też na niespodziewane wahania związane z porządkowaniem pozycji na koniec miesiąca.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/