Poranny
Autor: Konrad Białas

Wszyscy na jednego

Sytuacja dolara na całej szerokości jest po prostu zła. Pękają ważne wsparcia techniczne (także na indeksie dolarowym DXY oraz rentownościach obligacji USA) i o ile do końca dnia/tygodnia sytuacja się nie odmieni, wydźwięk po weekendzie będzie toksyczny. Ostatnie kilkanaście godzin nie przyniosło jednoznacznego powodu, by porzucać USD, ale nie brakuje pomniejszych czynników, które podsycają pesymizm inwestorów. Ataki huraganów, gołębie komentarze z Fed, żółwie tempo reform prezydenta Trumpa, ryzyko konfliktu z Koreą Północną. Finalnie żaden z tych tematów nie musi przynieść negatywnych skutków USA, a nawet może zaskoczyć pozytywnie. Odbudowa po huraganach oznacza impuls dla PKB, Fed dalej może być na ścieżce podwyżek, Kongres w końcu zacznie współpracować, a temat Korei zgaśnie po jutrzejszym święcie narodowym. Przyszłość może pokazać, że jest lepiej niż się teraz rynkom wydaje. Jednak gdy wszyscy są na nie, nie ma sensu próbować dowodzić swojej racji, bo to oznacza straty.

Prezes ECB Mario Draghi chciał wczoraj wybrzmieć jak najbardziej gołębio, ale nie udało mu się wyjść ponad rynkowe oczekiwania. Draghi zaznaczył, że Rada Prezesów obserwuje podwyższoną zmienność kursu. Prognozy inflacji zostały nieznacznie zrewidowane w dół, ale sile waluty przeciwstawia się wiara w postępujące ożywienie gospodarcze. Jeśli członkowie Rady Prezesów w większym stopniu obawiali się o siłę EUR, naciskaliby na wyraźniejsze obniżenie prognoz inflacji. Brak takiego rezultatu sugeruje, że ich uwaga przenosi się na wzrost gospodarczy. Interesujące jest też to, że w projekcjach za punkt wyjścia przyjęto kurs EUR/USD 1,18 średnio w 2018 i 2019 r. Albo bank nie docenia potencjału do dalszej aprecjacji EUR, albo spodziewa się wpływu czynników hamujących wzrosty. Dostaliśmy też potwierdzenie, że październik jest najbardziej realnym terminem prezentacji ram programu QE w 2018 r. Jeszcze niedawno panował konsensus co do października, choć ostatnie przecieki podniosły ryzyko oddalenia decyzji do grudnia. Mimo to szczegóły QE od przyszłego roku (tempo wygaszania, długość programu, rozszerzenie bazy aktywów) stanowią gołębie ryzyko i mogą być hamulcem dla dalszego rajdu EUR. Wiele wydaje się już ujęte w wycenie EUR i przynajmniej do czasu wykrystalizowania wizji QE w 2018 r. tempo umocnienia EUR może zwolnić.

Piątkowy kalendarz jest raczej mało inspirujący zmienność. Od danych z przemysłu Wielkiej Brytanii oczekuje się kontynuacji poprawy, choć pogłębienie deficytu handlowego może neutralizować pozytywna reakcję funta. Po południu raport z rynku pracy Kanady ma wskazać dalszy, silny wzrost zatrudnienia, podpierając tym samym optymistyczny pogląd Banku Kanady na gospodarkę. Lepsze dane wzmocnią dyskonto szybszego tempa podwyżek stóp procentowych i dadzą świeży impuls do umocnienia CAD.

Pod wieczór agencja Moody’s ma przedstawić decyzję w sprawie ratingu Polski. Na początku tygodnia agencja przedstawiła zaktualizowane prognozy wzrostu PKB (do 4,3 proc. z 3,2 proc. w 2017 r.) i deficytu budżetowego (2,5 proc. PKB z 2,9 proc. PKB). Na tej podstawie agencja nie ma podstaw do wydania negatywnej opinii, jednak wskazywane wcześniej zastrzeżenia agencji do reformy sądownictwa oraz spór Polski z Komisja Europejską przemawiają za utrzymaniem dotychczasowej oceny (A2, perspektywa stabilna). Dla złotego jest to neutralne wydarzenie, jednak ograniczanie pozycji przez inwestorów przed weekendem (Korea Płn.) może osłabiać polską walutę.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Informacje zawarte w tej publikacji nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią rekomendację inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, wyniku doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji i nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego do celów dyrektywy 2014/65/UE. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/