Poranny
Źródło: TMS Brokers

Władze monetarne w centrum uwagi

Uważamy, że do momentu ogłoszenia rozstrzygnięć, które zapadną na kończącym się dziś posiedzeniu FOMC (20:00), zmienność na rynku pozostanie ograniczona. Wraz z decyzją ws. stóp, Fed opublikuje najnowsze prognozy makroekonomiczne. Zrewidowana w dół może zostać projekcja stopy bezrobocia (z obecnych 6,2 proc.) oraz po wczorajszym niespodziewanym wzroście inflacji bazowej do 2 proc. w maju, podniesione prawdopodobnie zostaną prognozy inflacji. Najważniejsze jednak będą projekcje członków FOMC odnośnie stóp procentowych. Mediana prognoz na marcowym posiedzeniu zakładała wzrost podstawowej stopy do 1 proc. na koniec 2015 roku oraz do 2,25 proc. na koniec 2016 roku. Uważamy, że po serii stosunkowo dobrych danych z USA (zwłaszcza z rynku pracy) oraz przyspieszeniu inflacji, wydźwięk posiedzenia FOMC będzie stosunkowo jastrzębi. Sądzimy również, że mediana prognoz członków Komitetu przesunąć może się w kierunku szybszego tempa podwyżek stóp. Takie rozstrzygnięcia powinny przełożyć się na umocnienie amerykańskiego dolara i spadek kursu EUR/USD poniżej ostatnich minimów na 1,3510.

W. Brytania: Czy protokół potwierdzi słowa Carneya

Dziś opublikowany zostanie protokół z czerwcowego posiedzenia Banku Anglii (10:30). Najważniejsze pytanie brzmi czy zapiski z posiedzenia władz monetarnych potwierdzą ostatnie słowa gubernatora BoE Marka Carneya o tym, że stopy mogą zostać podniesione wcześniej niż rynek tego oczekuje. Po tych doniesieniach wycena pierwszej podwyżki przesunęła się z pierwszego kwartału przyszłego roku na ostatni bieżącego, a funt silnie zyskał na wartości. Jeżeli dziś protokół potwierdzi stanowisko Carneya, powinniśmy zaobserwować kontynuację umocnienia brytyjskiej waluty. Sądzimy, że cały czas dobrą parą by zagrać pod umocnienie funta jest EUR/GBP. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych.

Polska: Stabilizacja wzrostu w przemyśle

Od trzech miesięcy dynamika produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym znajduje się na podobnym poziomie. Naszym zdaniem w maju produkcja wzrosła o 5,0 proc. r/r, a szacunki opieramy na spadkowej tendencji wskaźnika nastrojów menedżerów logistyki PMI oraz na szeregu indeksów publikowanych przez GUS, z których najważniejszy – wskaźnik bieżącej produkcji – nie daje wyraźnych sygnałów ożywienia, co potwierdza, że po relatywnie dobrym pierwszym kwartale czeka nas nieznaczne wyhamowanie aktywności gospodarczej. Jeszcze bardziej widoczną zadyszkę odnotuje sektor budowlany, ponieważ łagodna zima przesunęła część inwestycji z miesięcy letnich. Prognozujemy, że w maju produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,2 proc. r/r. Sądzimy jednak, że dane nie powinny mieć wpływu na notowania złotego.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/