Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Wiele hałasu o nic

Przewidywania sondaży sprawdziły się i szwajcarskie referendum w sprawie potrojenia udziału złota w rezerwach Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) do 20 proc. zakończyło się odrzuceniem wniosku stosunkiem 23:77. Cena złota tąpnęła po weekendzie o prawie 2 proc. (a drugie tyle spadał jeszcze w piątek), ale to raczej będzie wszystko. Biorąc pod uwagę, że bank centralny Indii nieoczekiwanie poluzował warunki importu złota (tymczasem w ostatnich dniach spekulowano o zaostrzeniu regulacji), popyt na kruszec może wrócić. EUR/CHF skoczył zaledwie do 1,2040, a dziś rano jest już bliżej 1,2025. To pokazuje, że z jednej strony wynik referendum był w dużym stopniu oczekiwany, a z drugiej presja na aprecjację franka nie jest wyłącznie związana z referendum. Napięcia geopolityczne oraz ogólna słabość euro będą trzymać EUR/CHF blisko 1,20 i sytuacja nie ulegnie zmianie, póki nie wzrośnie przekonanie, że SNB jest gotów na bardziej odważne kroki w polityce monetarnej, np. ujemne stopy procentowe. Posiedzenie banku w następny czwartek zyskuje na zainteresowaniu.

Po długim weekendzie w USA kapitał wraca do USD, co widać zarówno w segmencie G10, jak i EM. Silny dolar wywiera presję na ceny surowców, które nie są wolne od własnych problemów. Taniejącemu złotu (a razem z nim srebru) przewodzi ropa naftowa, wciąż odczuwająca skutki zeszłotygodniowej decyzji OPEC, który utrzymaniem poziomu wydobycia chce wyrzucić z rynku bardziej kosztochłonnych producentów, gównie łupkowych z USA. Metale przemysłowe otrzymały dziś cios z Chin, gdzie rządowy indeks PMI dla przemysłu spadł w listopadzie do 50,3 z 50,8 przed miesiącem, sięgając ośmiomiesięcznego dołka. Na tym tle z trudnościami zapowiada się tydzień dla ZAR (złoto), NOK, CAD (ropa) i AUD (wszystkiego po trochu). Australijczyk może znaleźć się pod dodatkową presją jutro nad ranem po decyzji RBA (04:30). Stopy nie ulegną zmianie, ale w obliczu słabej kondycji Chin i Japonii oraz obaw o napływ kapitału w reakcji na luzowanie BoJ, RBA może zabrzmieć dość gołębio i zasugerować obniżki stóp procentowych w przyszłości.

Dziś kalendarium zdominowane jest przez publikacje wskaźników PMI/ISM dla przemysłu. Oprócz wcześniej wspomnianego chińskiego, za nami już dane dla Japonii (trochę słabiej) i Szwecji (nieco lepiej). W Polsce oczekujemy niewielkiego wzrostu wskaźnika do 51,4 z 51,2 w październiku. Konsensus zakłada spadek do 51,1, więc wyższy wynik może być wspierający dla złotego, choć w skali tygodnia decyzja RPP będzie mieć większe znaczenie. Dane ze strefy euro nie powinny się wiele różnić od odczytów wstępnych, które pokazały na słabnięcie koniunktury (50,4). Na tej podstawie podobnej tendencji należy oczekiwać po indeksie z Wielkiej Brytanii (prog. 53) przy silnych powiązaniach handlowych z Eurolandem. Spadku nie uniknie też ISM z USA, ale zakładany odczyt na poziomie 57,9 to wciąż solidne tempo ekspansji. Dziś mamy także dwa wystąpienia przedstawicieli Fed – o 18:15 William Dudley z Nowego Jorku, a o 19:00 Stanley Fischer.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/