Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Wiele do nadgonienia

Kalendarium otwieramy publikacjami PMI dla sektora usługowego ze strefy euro, ale ponieważ już poniedziałkowe odczyty wskaźników dla przemysłu wyszły gorzej, lekkie rozczarowanie w dzisiejszych odczytach nie zrobi więcej złego dla euro. Pozytywnej reakcji na wyższe odczyty także nie należy oczekiwać, gdyż w przeddzień ECB mało kto będzie chętny kupować unijną walutę. Z EUR/USD na równi z dwuletnimi minimami widzimy wystarczająco negatywnej presji do euro i choć środa może przynieść techniczne odbicie, dalej uważamy, że na tej parze zdecydowanie bezpieczniej jest sprzedawać na górkach niż podłączać się pod okresowe wzrosty.

Pozostając przy EUR/USD, dane z USA mogą mieć na niego większy wpływ. Konsensus dla ADP zakłada przyrost zatrudnienia w listopadzie o 222 tys. po 230 tys. w październiku. Dla ISM dla usług spodziewany jest wzrost do 57,5 z 57,1. Dane mogą dostarczyć wskazówek, czego możemy oczekiwać po piątkowym rządowym raporcie z rynku pracy.  Na ten moment sentyment do dolara pozostaje pozytywny i dodatkowo wsparty wypowiedziami przedstawicieli Fed, szczególnie Stanleya Fischera. Na rynku wciąż utrzymują się jego słowa, że w taniejącej inflacji widzi on więcej korzyści dla ożywienia gospodarczego USA niż zagrożeń dla inflacji. Stanowisko to daje większe szanse jastrzębiemu wydźwiękowi grudniowego komunikatu FOMC. Rynek stopy procentowej w USA zdaje się jeszcze niedoszacowywać skali podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku (m.in. z powodu obaw o słabnięcie presji inflacyjnej), zatem jest co nadganiać, jeśli Fed da do tego sygnał. Niektórzy inwestorzy nie zamierzają jednak czekać do zakończenia posiedzenia FOMC 17 grudnia – rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA od początku tygodnia skoczyły o 13 pb do 2,29 proc. Podtrzymanie tej tendencji będzie silnie pozytywnym sygnałem dla USD w krótkim i średnim terminie.

Oczekujemy, że na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Zestaw danych w ciągu ostatniego miesiąca był pozytywny i naszym zdaniem odbiera argumenty gołębiemu skrzydłu. Ale mało prawdopodobne jest, aby RPP zrezygnowała ze swojego łagodnego nastawienia, co będzie dalej tłumić aprecjację złotego w średnim terminie. Gołębie tony na konferencji prasowej mogą dziś lekko osłabiać złotego, ale nie na tyle, by wypchnąć EUR/PLN ponad 4,18.

Inne dane w środę to PMI dla usług z Wielkiej Brytanii, decyzja Banku Kanady oraz Beżowa Księga Fed. Sektor usługowy w Wielkiej Brytanii jest najważniejszy (3/4 krajowego PKB), więc każde odchylenie odczytu od konsensusu (56,5) będzie odnotowane na funcie. Bank Kanady utrzyma stopy procentowe bez zmian, jak również nie oczekuje się zmian w stanowisku, zatem notowania CAD pozostaną pod dyktando rynku ropy naftowej. W Bezowej Księdze uwagę przyciągną wzmianki dotyczące rynku pracy, szczególnie te dotyczące presji płacowej.

Fakt, że dolar australijski nie doświadczył głębszej przeceny po fatalnym odczycie PKB za III kwartał (0,3 proc. k/k, prog. 0,7 proc., poprz. 0,5 proc.) świadczy tylko o tym, że wcześniejsza przecena mocno wyczerpała możliwości inwestorów do powiększania krótkich pozycji. Biorąc pod uwagę, że jutro mamy kolejny zestaw danych (sprzedaż detaliczna, bilans handlowy), Australijczykowi trudno będzie złapać oddech i nowe minima na AUD/USD są bardzo możliwe.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/