Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

W tym wszystkim chodzi o pozycjonowanie

Przy braku istotnych informacji mogących wyraźnie wpłynąć na rynek to pozycjonowanie inwestorów wiedzie prym w kształtowaniu kursów walutowych. Techniczne odbicia na rynku ropy naftowej nie znajdują pokrycia w krótkoterminowych fundamentach, jednak wzrosty cen w dalszym ciągu są odbierane jako pozytywny impuls dla sentymentu (pod kątem osłabiania obaw deflacyjnych), ale też negatywny dla USD. EUR/USD zanotował w czwartek zdumiewający powrót pod 1,15 po środowym tąpnięciu na wieści o odcięciu przez ECB greckich banków od finansowania z pokryciem greckimi obligacjami. Rynek euro jest obecnie „popsuty” przez ciągłe spekulacje o możliwych interwencjach Narodowego Banku Szwajcarii w celu osłabienia franka. Ponieważ kursem wyjściowym jest EUR/CHF, spekulacje na wciąż płytkim rynku przynoszą silne wzrosty tej pary i muszą znaleźć ujście na innych crossach euro. Inaczej trudno uzasadnić siłę unijnej waluty w obliczu aktywnego QE  i kwestii Grecji. Nad euro wciąż wisi widmo powrotu osłabienia, gdyż długoterminowe perspektywy wciąż są negatywne. Obecne pozycjonowanie tylko poprawia poziomy wejścia.

Bank Rezerw Australii wypuścił dziś oświadczenie na temat polityki monetarnej, które zostało odebrane jako mniej gołębie, niż przypuszczano, wspierając AUD. Bank określił wtorkową obniżkę stóp procentowych jako formę asekuracji przed rozwojem sytuacji ekonomicznej i nie zasugerował dalszych cięć. Prognozy wzrostu i inflacji zostały nieznacznie skorygowane w dół. Pytaniem jest, czy w obliczu słabości chińskiej gospodarki i daleko od wyraźnego powrotu średnioterminowej hossy na rynku surowców, niepewne perspektywy dla australijskiej gospodarki nie będą podtrzymywać presji na dalsze luzowanie RBA? Gdyż w takim wypadku AUD będzie miał trudności ze znalezieniem paliwa do wzrostów.

W piątek wydarzeniem dnia jest raport z rynku pracy USA za styczeń (14:30). Konsensus prognoz dla zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wynosi 230 tys. wobec 252 tys. w grudniu. Byłby to 12 z rzędu przyrost miejsc pracy powyżej 200 tys., pokazując kontynuację ożywienia na rynku pracy i wspierając stanowisko Fed, który zmierza do podwyżki stóp procentowych w połowie roku. Biorąc pod uwagę zachowanie rynku USD w ostatnich dniach oraz mieszane wskazania dotyczące rynku pracy z innych raportów (ADP, subindeksy zatrudnienia w ISM), rynek może „nastawiać” się na niższy odczyt, co oznacza, że nawet wynik zbliżony do konsensusu będzie pozytywny dla dolara. Za oczekiwaniami lepszego odczytu przemawia relatywnie łagodna pogoda w styczniu tego roku oraz obciążenie historyczne inwestorów pamiętających duże rozczarowanie w danych przed rokiem (kiedy surowa zima zaburzyła wyniki). Reakcja będzie też zależna od dynamiki płacy godzinowej (prog. 0,3 proc. m/m), gdzie inwestorzy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy grudniowy spadek o 0,2 proc. był jednorazowym odchyleniem od trendu, czy nie.

Z innych danych GBP może reagować na grudniowe dane o bilansie handlowym z Wielkiej Brytanii (10:30), a dla CAD ważny będzie raport z rynku pracy Kanady za styczeń (14:30).

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/