Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

W strefie euro panuje inna definicja ostatecznego terminu

Poniedziałkowe rozmowy na szczycie Eurogrupy w sprawie Grecji zakończyły się brakiem porozumienia, a rząd w Atenach otrzymał czas do piątku na zwrócenie się z prośbą o wydłużenie obecnego programu bailoutowego, inaczej z końcem miesiąca utraci finansowanie od zewnętrznych pożyczkodawców. Minister finansów Grecji Varoufakis powiedział jednak, że w między czasie będzie kontynuował negocjacje niezależnie od przedstawionego ultimatum. Stanowisko Eurogrupy nie jest też zbyt stanowcze, gdyż szef gremium Dijsselbloem nie wykluczył dodatkowego szczytu ministrów finansów strefy euro w piątek. Wstępna reakcja rynków była negatywna, ale nie przetrwała zbyt długo. Chociaż ryzyko gwałtownego załamania sentymentu wzrasta (w przypadku brak finalnego porozumienia), to jednak konsensus w dalszym ciągu przystaje przy pozytywnym zakończeniu rozmów. Mechanizm zerwania rozmów, by na ostatnią chwile szukać kompromisu, jest dobrze znany inwestorom, a świadomość, że Grecja będzie potrzebować pieniędzy dopiero w połowie marca, uspokaja.

We wtorek rynek walutowy powinien odżyć pod wpływem danych makro. O 9:30 na rynek trafi styczniowy CPI ze Szwecji. Oczekuje się stabilizacji wskaźnika na -0,3 proc. r/r, ale dane za pierwszy miesiąc roku podlegają dużym wahaniom w związku ze zmianą wag komponentów. Słaby wynik może rozbudzić spekulacje, że bank centralny rozszerzy program QE, więc dane mogą się odbić na notowaniach korony. O 10:30 opublikowane zostaną dane o inflacji za styczeń z Wielkiej Brytanii. Spadek głównego wskaźnika do 0,4 proc. r/r z 0,5 proc. w grudniu może zaciążyć na funcie, choć reakcja nie powinna być trwała, biorąc pod uwagę ostatnie komentarze z Banku Anglii sugerujące, że kolejną decyzją w sprawie stóp procentowych prawdopodobnie będzie podwyżka. Ze strefy euro mamy poprawiający się indeks ZEW (11:00, prog. 55, poprz. 48,4), ale dane mogą mieć problem z odwróceniem uwagi od greckich negocjacji. Dane z rynku pracy z Polski (14:00) rzadko wpływają na złotego i tym razem nie powinno być inaczej. Od indeksu NY Empire State z USA (14:30) oczekuje się niewielkiego spadku (prog. 8,5, poprz. 9,95), co może osłabiać USD, który ostatnio nie znajduje wsparcia w danych makro.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/