Poranny
Autor: Konrad Białas

W punkcie wyjścia

Bez kierunku pozostaje handel nie tylko na rynku walutowym, ale też chociażby na rynku akcji, czy złocie. We wtorek dolar zaliczył udany start, ale nie utrzymał dobrego sentymentu do końca dnia. Odwrót zbiegł się z porażką S&P500 w pokonaniu 2600 pkt. i cofnięcie rzutowało na nastroje globalnie. Ogólnie dolar wyszedł na zero, jak i indeksy w USA. Dziś mamy nowy dzień, ale punkt wyjścia w zasadzie ten sam. USD otrzymuje mieszane sygnały: z jednej strony negatywnie rzutują spekulacje, że reforma podatkowa może opóźnić obniżkę podatku od przedsiębiorstw do 2019 r.; z drugiej – Patric Harker z Fed z Filadelfii „nie widzi obecnie nic” co mogłoby go odwieść od grudniowej podwyżki stóp procentowych. Niepewność o przyszłość ustawy podatkowej będzie trzymać USD w konsolidacji, dopóki nie otrzymamy jasnych sygnałów. Ogólnie jednak bilans ryzyk przeważa po pozytywnej stronie i trzymamy się naszego optymistycznego poglądu na USD w średnim terminie.

W kalendarzu z USA mamy tylko liczbę wniosków o kredyt hipoteczny, który nigdy nie przyciąga uwagi. Prezydent Trump przebywa dziś w Pekinie i można spodziewać się komentarzy dotyczących Korei Północnej lub handlu. Dane z rynku budowlanego Kanady są drugorzędne. Raport DoE o zapasach ropy naftowej przyciągnie uwagę w obliczu ostatnich zwyżek (czy czasem im nie zaszkodzi). Wczoraj raport API wykazał spadek zapasów ropy w USA w ubiegłym tygodniu o 1,56 mln baryłek. Po danych DoE dziś po południu oczekuje się większego spadku zapasów o 2,2 mln baryłek.

Listopadowe posiedzenie RPP może być pierwszym od dłuższego czasu, które będzie miało zauważalny wpływ na kurs złotego. Utrzymanie stóp procentowych bez zmian jest pewne, jednak kolorytu decyzji w tym miesiącu będą dodawać nowe projekcje wzrostu gospodarczego i inflacji. W obu przypadkach więcej wskazuje na pozytywne rewizje, choć pod znakiem zapytania stoi, czy wystarczą one do zmiany nastawienia Rady? W ostatnich tygodniach rynek podniósł oczekiwania dotyczące ścieżki polityki pieniężnej i wycenił pełną podwyżkę o 25 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na takim tle podwyższenie prognoz inflacji i PKB wydaje się już zdyskontowane, a główna uwaga będzie na interpretacji projekcji. Jeśli w komunikacie oraz na konferencji prezesa Glapińskiego dalej przeważać będzie neutralne nastawienie (stopy bez zmian do końca 2018 r.) bez sugestii wcześniejszego terminu zaostrzenia stanowiska, przyniesie to rozczarowanie, które uderzy w złotego.

Oczekujemy, że RBNZ utrzyma główną stopę procentową na 1,75 proc., a w komunikacie podtrzyma neutralne nastawienie. Mimo to sądzimy, że posiedzenie RBNZ oferuje szanse na bardziej konstruktywny wydźwięk w oparciu o generalnie pozytywne dane z gospodarki. NZD w ostatnim czasie podlegał silnemu wpływowi ryzyka politycznego, które w naszej ocenie wydaje się jednak nieco przesadzone. Z takiego położenia neutralny, ale optymistyczny RBNZ może być pretekstem do spieniężenia krótkich pozycji NZD i krótkoterminowego wsparcia waluty.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/