Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

W drugiej połowie tak łatwo nie będzie

Do motywów przewodnich notowań należy zaliczyć: rosnący strach przed wojnami handlowymi i wyższe rentowności długu USA, jak magnes przyciągające wcześniej wypychany kapitał i zwiększające atrakcyjność odsetkową dolara. Hurraoptymizm dotyczący siły koniunktury w Eurolandzie został boleśnie zweryfikowany długą (i cały czas trwającą) serią rozczarowujących odczytów, ECB odsunęło o co najmniej kwartał termin pierwszej podwyżki stóp a na domiar złego pojawiły się napięcia na scenie politycznej Włoch, Hiszpanii a nawet Niemiec.

W wycenie dolara jest jednak bardzo wiele pozytywnych informacji, w euro - wręcz odwrotnie. Dolar wyczerpał w dużej mierze swój aprecjacyjny potencjał wynikający z niedowartościowania i skrajnego pozycjonowania. W drugiej połowie tak łatwo o przedłużenie rajdu już nie będzie. Kluczową kwestią jest określenie czy (a raczej kiedy) powstanie rynkowe środowisko, które sprzyjać będzie urealnieniu oczekiwań. Na najbliższe sesje naszym scenariuszem bazowym pozostaje konsolidacja EUR/USD ponad wiosennymi minimami 1,1510. Z czasem spodziewamy się poprawy sentymentu wobec euro i wzrostów kursów w kierunku 1,20 (nasz cel na koniec roku). W krótkim terminie więcej przestrzeni do odreagowania ostatniej słabości względem dolara ma funt. GBP/USD zrealizował modelowy zasięg spadków wynikający z podwójnego szczytu i powinien wejść w fazę odreagowania słabości. Sprzyjać temu będzie wzrost wyceny prawdopodobieństwa sierpniowej podwyżki stóp i uspokojenie nastrojów na scenie politycznej w spokojniejszym wakacyjnym okresie. Złoty, forint i korona powinny być trochę mocniejsze, ale ujemne realne stopy procentowe w regionie przy wymagającym otoczeniu zewnętrznym nie pozostawiają znacznego pola do aprecjacji.

Biorąc pod uwagę kombinację czynników strukturalnych, monetarnych, fiskalnych i makroekonomicznych spodziewamy się utrzymywania podwyższonej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych. Korzystne dla USD kształtowanie się dyferencjałów stóp procentowych w przestrzeni G-10 będzie tym samym utrzymane. Brak perspektyw na zaostrzenie kursu przez RBA i RBNZ sprawiają, że waluty Antypodów powinny w okresie wakacyjnym nadal być pod presją. Tym bardziej, że inwestorzy powinni bacznie monitorować sygnały z gospodarki Państwa Środka. Ostatnie osłabienie CNY, spadki na parkiecie w Szanghaju i obniżki stóp mogą budzić niepokój inwestorów przed powtórką z lata 2015 roku. Niczego takiego nie spodziewamy się, jednak przez jakiś czas reakcja chińskiej gospodarki i rynków finansowych na napięcia dotyczące handlu zagranicznego będzie przykuwać uwagę.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/