Poranny
Autor: Konrad Białas

Utrata Cohntroli

Utrata Cohn-troli

Czy Donald Trump zawsze musi starać się być ważniejszy niż Kim Dzong Un? Tylko z uśmiechem jestem w stanie ocenić wydarzenia z ostatnich godzin. Sygnały z Półwyspu Koreańskiego, gdzie szczyt między Południem i Północą zakończył się nadzieją na wtrzymanie programu nuklearnego przez Pjongczang tylko na chwilę przyniósł ulgę na rynki finansowe. Nie zdążyła minąć doba, a oznaki osłabienia napięć geopolitycznych zostały przyćmione przez doniesienia z Białego Domu. Odejście Gary’ego Cohna, który jak dotąd stanowczo sprzeciwiał się cłom importowym, najlepiej obrazuje, jak kończą się próby nakłonienia Trumpa do zmiany zdania. Szanse na niekontrolowaną eskalację wojen handlowych teraz wyraźnie wzrosły, co rynek będzie wyrażał poprzez ucieczkę do ryzykownych aktywów w stronę bezpiecznych przystani.

USD/JPY i inne crossy z jenem powinny pójść niżej, szczególnie jeśli spirala niepewności uderzy mocniej w indeksy giełdowe. EUR/USD też ma łatwiejszą drogę w górę, gdyż w tym układzie Trump jest wadą dolara. Sytuacja może się zmienić, jeśli polityka celna podbije inflację w USA i skłoni Fed do bardziej agresywnego zacieśniania, ale jeszcze nie czas na to. Za to USD wygrywa już względem walut ryzykownych, które do rajdu potrzebują pędzącego ożywienia globalnego, a wojny handlowe tego nie wróżą. Na przełomie roku widzieliśmy sporo kupowania walut surowcowych i rynków wschodzących za dolara i teraz te pozycje będą podatne na odwrót. AUD, CAD i MXN są pierwszymi ofiarami.

Oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian i podtrzyma neutralno-gołębie nastawienie. Nowa projekcja powinna przynieść rewizję w górę wzrostu PKB, ale profil inflacji powinien wspierać politykę. Rynek złotego w umiarkowanej skali rozgrywa konferencje prasowe RPP i także tym razem nie spodziewamy się wybuchu zmienności. W pasywnej postawie RPP widzimy bardziej dodatkowe paliwo do wzmocnienia wyprzedaży złotego, gdyby pierwotny impuls wziął się z zewnętrznego sentymentu. Jeśli temat wojen walutowych podsyci awersję do ryzyka i zakwestionuje rajd aktywów rynków wschodzących, wycofywanie kapitału portfelowego nie oszczędzi polskiego rynku. W takim klimacie przypominanie o nie-jastrzębiej postawie banku centralnego nie będzie pomocne.

Po Banku Kanady spodziewamy się utrzymania stopy overnight na 1,25 proc. Bank potrzebuje czasu na ocenę wpływu dotychczasowych podwyżek, a przy mieszanych danych z gospodarki i piętrzących się obawach o relacje handlowe z USA bardziej zasadne staje się ostrożne nastawienie. Kanada eksportuje do USA 90 proc. wytwarzanej stali i odpowiada za 41 proc. aluminium importowanego przez USA. W poniedziałek Trump zasugerował, że cła mogą nie objąć Kanady i Meksyku, jeśli „uczciwa” wersja porozumienia Nafta zostanie podpisana. W obu przypadkach implikuje to gorszą pozycję Kanady w przyszłych relacjach handlowych USA z negatywnym odbiciem na kondycji gospodarki. Sądzimy, że prawdopodobny jest gołębi wydźwięk komunikatu, który może wypchnąć dalej w przyszłość wycenę następnej podwyżki. To może uderzyć w CAD ponad już zaistniałe osłabienie.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/