Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Ucieczka znad krawędzi

Inflacja bazowa w lipcu pozostała jednak na poziomie 1,7 proc. pomimo rozczarowującej dynamiki miesięcznej (0,1 zamiast 0,2 proc.). Początkowa reakcja została dość szybko wymazana. Silne odbicie sprzedaży detalicznej (dane opublikowane we wtorek wskazały na 0,6 proc. m/m przy prognozie na pułapie 0,3 proc. oraz siłę w kategoriach bazowych) dały wyraźny pozytywny impuls. O ile EUR/USD trzyma się w konsolidacji 1,1680 – 1,1840, to w notowaniach USD/JPY doszło do silnego wzrostu w okolice 111,00, który powinien być rozwijany w kierunku 114,30. Warto zwrócić też uwagę, że w notowaniach NZD/USD i GBP/USD zbudowane zostały struktury wskazujące na wykrystalizowanie się tendencji spadkowych. W pierwszym przypadku drogę do pogłębienia zniżek otworzyłoby przełamanie 0,82 (wsparcie te znajduje się w bezpośredniej bliskości), w drugim przebicie 1,2810  Pozostajemy negatywnie nastawieni do perspektyw funta i dolara nowozelandzkiego. Na razie skala spadków AUD/USD jest ograniczona, ale uważamy siłę metali przemysłowych za nieuzasadnioną. RBA również nie będzie śpieszyć się z podwyżkami stóp. Najbliższym zagrożeniem są publikowane w nocy informacje z rynku pracy. Po kilku miesiącach rewelacyjnych odczytów istnieje duże ryzyko słabszych danych, które rezonować będą z gołębim nastawieniem władz monetarnych. Złoty po osłabieniu przy niskiej płynności z pierwszej części tygodnia, dziś powinien niwelować straty. Pozostajemy jednak negatywnie nastawieni do perspektyw rodzimej waluty.

Jeszcze przed południem zostaną opublikowane dane z rynku pracy z Wielkiej Brytanii. Ewentualna słabość dynamiki wynagrodzeń będzie sugerować przyszłe pogorszenie w zakresie konsumpcji i implikować kontynuację wycofywania się przez inwestorów z wyceny przyszłych podwyżek. Wydarzeniem dnia jest jednak publikacja protokołu z lipcowego posiedzenia Fed. Przypomnijmy, że w komunikacie stwierdzono, że proces redukcji sumy bilansowej rozpocznie się w najbliższym czasie a inflacja jest niższa niż zakłada to mandat Fed. W reakcji na takie połączenie dolar został bardzo mocno przeceniony. Kwestia bilansu nie budzi wątpliwości, spodziewamy się, że zacznie się on kurczyć już od września. Harker, czyli jeden z większych gołębi w FOMC zapowiedział ostatnio, że proces będzie do bólu nudny i przewidywalny. W tym świetle należy skupić się na opisie tendencji cenowych i tym ilu decydentów i w jakim stopniu zaniepokojonych jest słabością inflacji, a ilu uważa, że jest to zjawisko przejściowe. Biorąc pod uwagę słabość dolara po lipcowym posiedzeniu i wciąż skrajnie negatywne nastawienie rynku do amerykańskiej waluty, dostrzegamy większe pole do pozytywnej reakcji dolara po dzisiejszej publikacji.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/