Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Tylko polityka

Jest ona pochodną zaskakującego rynek mariażu NZ First z Partią Pracy. Taki skład gabinetu jest daleki od preferencji uczestników rynku i jeszcze kilka dni temu wydawał się mało prawdopodobny. NZD/USD spada nawet 1,5 proc. a kurs testuje dołek z 7 października. Oczekujemy, że niepewna sytuacja polityczna stanie na drodze zaostrzeniu stanowiska przez RBNZ. Prognozujemy, że na koniec roku kurs będzie w okolicach 0,67.

Słabość nowozelandzkiej waluty poprzez wzrosty AUD/NZD stabilizuje AUD/USD. Wpływ na kurs australijskiej waluty może mieć wynik zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który powinien potwierdzić dążenie do zacieśniania polityki monetarnej i determinację w przygaszaniu rozgrzanego rynku nieruchomości. Kluczowy będzie początek przyszłego tygodnia, kiedy poznamy obsadę najważniejszych stanowisk w Komitecie Centralnym. W szerszym horyzoncie oczekujemy, że gospodarka Chin dość wyraźnie spowolni (wzrost bliższy 6 niż 7 proc.) a przyjęty model gospodarki będzie zakładał mniejsze wydatki infrastrukturalne a silniejsze spożycie indywidualne. Z fundamentalnego punktu widzenia ostatni wystrzał cen miedzi i innych metali przemysłowych postrzegamy jako trudny do uzasadnienia. Groźba głębokiej korekty jest w tym kontekście zagrożeniem dla dolara australijskiego, w którego przypadku rynek jest skrajnie spozycjonowany. W szerszym horyzoncie widzimy dużą przestrzeń do odreagowania tegorocznych wzrostów kursu AUD/USD.

Kolejną walutą pod wpływem czynników politycznych jest euro. Dziś Prezydent Katalonii ma uściślić swoje stanowisko w kwestii deklaracji niepodległości. Kontynuacja zamieszania na hiszpańskiej scenie politycznej może prowadzić do niekorzystnych dla euro przetasowań na rynku europejskich obligacji. Eurodolar znajduje się w połowie przedziału wahań z ostatnich kilku dni. W kontekście obaw przed przyszłotygodniowym posiedzeniem ECB preferujemy wygaszanie ruchu wzrostowego przed lokalnymi maksimami poniżej 1,19. Dla funta szterlinga ważniejsze od dzisiejszej publikacji sprzedaży detalicznej mogą okazać się komentarze z unijnego szczytu, które dotyczyć będą przebiegu negocjacji ws. Brexitu.

W końcu, pod wpływem polityki pozostaje jen. Pod koniec września premier Japonii Shinzo Abe nieoczekiwanie zapowiedział na 22 października przyspieszone wybory parlamentarne. Pomimo problemów wewnątrz partii rządzącej, opozycja także jest rozbita, co Abe chce wykorzystać, wspierając się na pozytywnym klimacie gospodarczym i narosłych zagrożeniach ze strony Korei Północnej. Bardzo dobry wynik z wyborów w 2014 r. jest mało realny do powtórzenia, jednak partia Abe powinna utrzymać większość. Kontynuacja Abenomiki oznacza podtrzymanie presji na osłabienie jena w średnim terminie. Spodziewamy się kontynuacji dryfu USD/JPY w kierunku letnich maksimów usytuowanych poniżej 114,50.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/