Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Tydzień prawdy dla dolara

W tym kontekście najważniejszy będzie piątkowy odczyt dynamiki wskaźników cen bazowych. Wcześniej warto zwrócić uwagę na wtorkowe wystąpienie Jannet Yelllen oraz dzisiejsze odczyty zamówień na dobra trwałe za maj. Ta sfera gospodarki USA ostatnio rozczarowywała ostatnio bardzo wyraźnie i istnieje duże pole do pozytywnego zaskoczenia. Staje się to zresztą dominującą tendencją, poprzeczka oczekiwań po serii fatalnych danych w drugim kwartale mocno się obniżyła. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu regionalny indeks koniunktury (Kansas Fed) oraz informacje z rynku nieruchomości wypadły powyżej prognoz – mogą być to pierwsze zwiastuny, że zgodnie z szablonem sezonowym dane z USA w miesiącach letnich wypadają lepiej na tle prognoz.

W przypadku Eurolandu odczytem dnia jest indeks IFO, którego kluczowy komponent oddający oczekiwania w poprzednim miesiącu znalazł się na pułapie najwyższym od ponad trzech lat. Należy spodziewać się stabilizacji wskaźnika na wysokim poziomie – taką ocenę uzasadnia mieszanka dobrych PMI ze strefy euro ze spadkami wskaźników ZEW oraz Sentix i globalnym wyhamowaniem danych oddających nastroje w sektorze przemysłowym.

Eurodolar pozostaje od dłuższego czasu zamknięty w przedziale 1,11-1,13 i obecnie plasuje się dokładnie w połowie tego zakresu. Szanse na kolejny test jego górnego ograniczenia dawałoby sforsowanie okolic 1,1220. W średnim horyzoncie czasowym spodziewamy się jednak zniżek kursu poniżej 1,10. Połączenie mniej gołębiego stanowiska Norges Banku oraz stopniowego odbijania cen ropy skłania nas do podtrzymywania pozytywnego spojrzenia na koronę norweską. EUR/NOK w ubiegłym tygodniu zawrócił z bardzo wysokich okolic 9,50 i ma spory potencjał do kontynuacji zniżek.

Złoty w drugiej części ubiegłego tygodnia odnotował korektę. Podobny scenariusz odegrał się także w notowaniach innych walut G-10. Początek tygodnia powinien być bardzo spokojny. Dopóki EUR/PLN trzyma się nad 4,20 obowiązuje scenariusz średnioterminowych zwyżek. USD/PLN od ostatnich maksimów cofnął się już na prawie 6 groszy. Początek tygodnia w notowaniach innych walut regionu również jest dobry, umocnieniu przewodzą ZAR, TRY i RUB. Popyt wspiera odbicie ropy i miedzi oraz generalnie pozytywny sentyment inwestycyjny. Spodziewamy się jednak przeceny walut EMEA, przede wszystkim ze względu na zbliżające się rozpoczęcie procesu redukcji sumy bilansowej Rezerwy Federalnej. Warto zauważyć też, że złoty jest swoistym papierkiem lakmusowym odzwierciedlającym poprawę koniunktury w strefie euro. Widzimy jednak spore ryzyko rozczarowania kolejnymi danymi wynikające z globalnych tendencji i bardzo wysoko zawieszonych oczekiwań. Dobra sytuacja fiskalna pozwoliła na redukcję ryzyka kredytowego na rynku polskiego długu, ale obecnie nie widzimy znacznego pola do kontynuacji tej tendencji – polski dług stał się relatywnie drogi.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/