Poranny
Autor: Konrad Białas

Tu niepewność, tam optymizm

W tekście przemówienia prezes Fed Yellen przygotowanego do wystąpienia w Kongresie (sprawozdanie z prac Fed) nie znalazło się nic nadzwyczajnego, co by odbiegało od stanowiska utrzymywanego od czasu czerwcowego posiedzenia FOMC. Głowna uwaga była na inflacji, która zdaniem Yellen jest poniżej celu, ostatnio obniżyła się, a jej przyszła trajektoria pozostaje niepewna. Właśnie ta artykułowana „niepewność” najmocniej uderza w USD, gdyż wpisuje się w ostatnie słabnięcie woli członów Fed w stosunku do trzeciej podwyżki przed końcem roku. We wtorek słyszeliśmy to od Brainard i Harkera: łatwiej będzie o konsensus FOMC dla rozpoczęcia procesu redukcji sumy bilansowej (prawdopodobnie już we wrześniu), jednak coraz więcej wątpliwości jest wokół grudniowej podwyżki. Dla USD ścieżka stopy procentowej jest dużo istotniejsza i spadek rynkowych oczekiwań dla grudnia z 70 proc. do 50 proc. nasila presję deprecjacyjną.

Zachowanie USD wokół ostatnich wystąpień przedstawicieli Fed pokazuje asymetrię z większą reakcją na gołębie fragmenty, które „karmią” rozczarowanie słabszymi danymi z gospodarki (inflacja, płace, zamówienia przemysłowe). Znaczenie piątkowego odczytu CPI jest teraz jeszcze większe, gdyż silne dane mogą odwrócić narrację i uratować USD. Nim tam dobrniemy, jeszcze dziś uwaga pozostanie na Fed. Yellen kontynuuje swoje sprawozdanie w Kongresie, Evans wypowiada się o polityce monetarnej i mamy też kolejne wystąpienie Brainard. Bez jastrzębich zaskoczeń (mało realne) nie ma co szukać powodów, by USD miał dziś wyraźnie zyskiwać, kiedy rentowności obligacji USA nie odbijają po środowych spadkach. USD/JPY pozostaje najbardziej wrażliwy, ale inwestorzy tez szukać okazji, by kupić tanio EUR/USD.

CAD był największym zwycięzcą w środę. Bank Kanady dokonał pierwszej podwyżki stopy procentowej od 2010 r., ale co ważniejsze nie zamknął drogi dla kontynuacji zacieśniania. Bank podwyższył perspektywy wzrostu, a prezes Poloz unikał odpowiedzi, czy podwyżka jest tylko odwracaniem anty-kryzysowych cięż z ubiegłego roku, czy początkiem nowego cyklu. Wykręty Poloza rynek potraktował jako jastrzębi znak, wyceniają kolejną podwyżkę do końca roku i możliwe dalsze w 2018 r. To wiele w porównaniu z oczekiwaniami sprzed posiedzenia, co oznacza, że inwestorzy nie mają jeszcze tak dużych pozycji w CAD, jakby teraz chcieli. Zejście USD/CAD w stronę 1,25 w średnim terminie nie jest abstrakcyjną wizją.

Dziś w kalendarzu poza wystąpieniami członków Fed z USA dostaniemy drugorzędne PPI i cotygodniowy raport o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Dla koneserów przed południem opublikowane zostaną dane o inflacji ze Szwecji. Od inflacji bazowej oczekuje się spadku do 1,7 proc. r/r, co byłoby zgodne z prognozami Riksbanku. Wyższy wynik da SEK umiarkowany impuls, biorąc pod uwagę, że Riksbank robi wszystko, by brzmieć ostrożnie i nie dać podstaw do budowy jastrzębich oczekiwań.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/