Poranny
Źródło: TMS Brokers

Trump w politycznych opałach

W szeregach Partii Republikańskiej nie znalazło się wystarczające poparcie było odwołać Obamacare. W rezultacie głosowanie w Izbie Reprezentantów nie odbyło się jeszcze. Trump dąży do głosowania w piątek i stawia ultimatum. Zapowiada że, albo republikanie poprą projekt ustawy w obecnym kształcie, albo Obamacare nadal będzie funkcjonować. Na rynku pojawiają się też spekulacje, że jeśli nie uda się odwołać Obamacare, to priorytetem administracji stanie się obniżenie podatków. Dotychczas Biały Dom utrzymywał natomiast, że jedno będzie warunkować drugie. Sprzedawanie dolara jeśli Trump nie zdoła dokonać demontażu systemu AHCA może więc okazać się ryzykowne: przedstawiciele Białego Domu mogą szybko ogłosić zmianę politycznych planów.

Z kolei pierwsze wygrane starcie Trumpa z Izbą Reprezentantów powinna wywołać korekcyjne umocnienie dolara, wzrost rentowności długu i pomóc w dalszym wymazywaniu wtorkowej przeceny na Wall Street. Impuls powinien być jednak krótkotrwały a obowiązujące przedziały wahań w większości przypadków utrzymane. Jeśli chodzi o EUR/USD, to spadki powinny zostać wygaszone przed 1,0715. Rentowność 10 – letnich obligacji USA nie powinna natomiast trwale przekroczyć 2,50 proc. W przypadku USD/JPY absolutnie kluczowe są okolice 111,70. Koniec tygodnia poniżej tego pułapu pozwoli poważnie myśleć o przedłużeniu spadków w kierunku 109,00. EUR/PLN cofnął się ponownie do 4,26. W tych okolicach podaż złotego powinna się jednak aktywizować i spodziewamy się powrotu kursu nad 4,30, przede wszystkim pod wpływem większej zmienności i nerwowości na rynkach globalnych.

W razie powodzenia Trumpa, w przyszłym tygodniu projekt trafi pod obrady Senatu. A tam opór jest jeszcze większy i szanse na zebranie poparcia dla demontażu Obamacare wręcz iluzoryczne. Dlatego też rosną szanse, że Biały Dom zda sobie sprawę, że na tym polu przegrał i pomimo fiaska przyśpieszy cięcia podatków. Tak naprawdę dla inwestorów głosowanie nad Obamacare ważne jest przecież  tylko z dwóch powodów. Po pierwsze, miało otwierać drogę do stymulacji fiskalnej, której wizja napędzała hossę. Po drugie, jest swoistym testem politycznej skuteczności Trumpa. Na razie nie wypada on zbyt pomyślnie.

Wydarzenia na scenie politycznej USA przyćmią cały szereg danych makro. W Europie światło dzienne ujrzy seria wstępnych odczytów indeksów PMI. Po wystrzale wskaźników w poprzednim miesiącu oczekiwana jest stabilizacja na wysokim pułapie. W USA kluczowe dane to zamówienia na dobra trwałe. Warto zwrócić uwagę, że poprawa nastrojów w biznesie nie przekłada się na nasilenie wydatków inwestycyjnych. W tym świetle słaby odczyt będzie potęgować narastający niepokój, że Trumpflacja jest mniej realna niż zakładano. Warto też zwrócić uwagę na wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed Williama Dudleya.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/