Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Temperatura rośnie

Prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki we wrześniu oscyluje wokół jednej trzeciej. W horyzoncie do końca 2017 roku, wycena nie jest wcale bardziej śmiała. Oznacza to, że dolar w szerszym horyzoncie ma potencjał do umocnienia pod wpływem lepszych danych, czy bardziej jastrzębiej retoryki ze strony władz monetarnych. Na razie kluczowy jest jednak układ techniczny w notowaniach obligacji USA. W przypadku dziesięciolatek okolicach 2,15 proc. jest szansa na stabilizację, ale fiasko będzie oznaczać zejście pod 2,10 proc. W takim scenariuszu szczególnie mocnego ruchu należy oczekiwać od pary USD/JPY, która już teraz jest niebezpiecznie blisko kluczowego wsparcia 110,20.

Eurodolar wzrósł w sześciu z ostatnich ośmiu tygodni. Pozycjonowanie obrazowane przez dane CFTC jest ekstremalne na tle ostatnich lat. Szczególnie wyraźnie widać to po relacji liczby długich i krótkich pozycji o charakterze spekulacyjnym. Euro stało się również przewartościowane względem dolara biorąc pod uwagę dysparytet stóp procentowych. W rezultacie istnieje znaczne pole do rozczarowania wynikiem czwartkowego posiedzenia ECB, przed którym poprzeczka oczekiwań jest bardzo wysoko postawiona.

Szczególnie duży potencjał do zniżek ma EUR/AUD. Dolar australijski był ostatnio bardzo mocno przeceniony i oczekiwane przez nas neutralne nastawienie RBA przy stabilizacji cen rudy żelaza może dać impuls do odbicia. Jeśli ceny ropy WTI wyjdą trwale ponad 48 USD za baryłkę dojdzie do zbudowania bazy. W rezultacie otworzy się także przestrzeń do spadków EUR/CAD. W przypadku tej pary mamy do czynienia z połączeniem skrajnie optymistycznego nastawienia względem euro i silnego pesymizmu w stosunku do dolara kanadyjskiego. Zwrot w notowaniach może zatem stać się podstawą do wykrystalizowania długoterminowej tendencji spadkowej.

Dziś podczas sesji europejskiej płynność będzie niższa niż zazwyczaj ze względu na święto we Frankfurcie ( i kilku mniejszych centrach finansowych Starego Kontynentu). Wydarzeniem dnia jest ISM dla usług. W piątkowych danych rozczarowało przede wszystkim tempo tworzenia nowych etatów w tym sektorze gospodarki. Dobry odczyt mógłby zatem rozwiać nieco obaw. Rynki będą jednak przede wszystkim oczekiwać na czwartkowe rozstrzygnięcia. Wybory w Wielkiej Brytanii, przesłuchanie byłego szefa FBI oraz posiedzenie ECB mocno przetasują układ sił na rynku.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/