Poranny
Autor: Konrad Białas

Temat zastępczy

Trudno powiedzieć, czy EUR rzeczywiście źle znosi zawirowania polityczne w Niemczech, czy stanowi to tylko pretekst dla porzucania długich pozycji. EUR/USD stracił wczoraj ok. 0,5 proc., ale indeks giełdy we Frankfurcie zyskał 0,5 proc., natomiast obligacje niemieckie stały prawie nie ruszyły się z miejsca. Zatem trzymam się zdania z wczoraj, że polityka w Niemczech jest tematem, dopóki nie ma innego, ważniejszego. Wtorek niewiele odmieni w posusze ciekawszych wydarzeń, więc musimy polegać na tym, co mamy. Kanclerz Merkel w wywiadzie w poniedziałek stwierdziła, że odrzuca pomysł rządu mniejszościowego i lepszą opcją mogą być powtórzone wybory. Jednocześnie pozostaje otwarta na powrócenie do Wielkiej Koalicji (mimo że lider SPD Schultz odrzucił taki scenariusz). Prezydent Niemiec Steinmeier chce jeszcze ratować sytuację i być negocjatorem między partiami. Jako że w polityce nigdy nic nie jest do końca wykluczone, rynek wciąż traktuje wszystkie wymienione opcje jako dostępne, co w ograniczonym stopniu (jeśli w ogóle) będzie miało wpływ na EUR. Dopiero gdyby zapadła decyzja o powtórzonych wyborach, można spodziewać się wzrostu premii za ryzyko. Wybory mogą się odbyć dopiero na początku przyszłego roku, a to oznacza pozostawienie strefy euro bez opoki, jaką zwykł być stabilny rząd niemiecki.

Prezes Janet Yellen poinformowała wczoraj, że nie pozostanie w zarządzie Fed po oddaniu szefostwa na rzecz Jerome’a Powella. Decyzja o skróceniu kadencji w zarządzie (pierwotnie do 2024 r.) była do przewidzenia – trudno być numerem 2, jeśli było się numerem 1. Tym samym prezydent Trump ma kolejne miejsce w zarządzie od obsadzenia, podnosząc ich liczbę do czterech (z siedmiu). Nazwiska mają zostać podane przed końcem roku, a wśród potencjalnych kandydatów wciąż przewija się przegrany wyścigu o fotel prezesa – John Taylor. W rezultacie zarząd Fed może ostatecznie nabrać jastrzębiego zacięcia (gdyż Powell traktowany jest jako neutralny). Także rotacja prawa głosu na posiedzeniach FOMC wśród regionalnych prezesów w 2018 r. daje władze jastrzębiom. Jednak wątpliwe jest, była z tego tytułu USD miał szybko liczyć na pozytywny impuls. Rynek ma tendencję do rozgrywania polityki Fed od posiedzenia do posiedzenia. Prawie pewna podwyżka stóp procentowych w grudniu jest w pełni zdyskontowana. Kolejna fala umocnienia dolara pod wpływem polityki pieniężnej pojawi się dopiero, kiedy Fed da wyraźny sygnał, że kolejna podwyżka w marcu 2018 r. jest prawdopodobna. Do tego czasu wyżej w hierarchii czynników pozostaje polityka fiskalna i dane makro.

Kalendarz we wtorek jest prawie pusty, więc główne rynki będą śledzić świeże doniesienia z Niemiec. Poza tym AUD czeka na wystąpienie prezesa RBA Lowe’a. W nocy protokół z posiedzenie RBA miał lekko gołębie zabarwienie, jednak po prezesie można oczekiwać bardziej stanowczego języka, co może ciążyć na walucie. Rynek funta może być zainteresowany wystąpieniem członków Banku Anglii w parlamencie.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Informacje zawarte w tej publikacji nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią rekomendację inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, wyniku doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji i nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego do celów dyrektywy 2014/65/UE. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/