Poranny
Autor: Konrad Białas

Szukanie otuchy po ciężkich chwilach

Równowaga rynkowa pozostaje zachwiana, choć informacje, że USA i Chiny planują spotkanie w temacie negocjacji handlowych pozwala na chwilę zapomnieć o spirali ucieczki od ryzyka pod szyldem tureckiego kryzysu finansowego. Delegacja chińska pod przewodnictwem wiceministra handlu Wanga spotka się z amerykańską grupą kierowaną przez Davida Malpassa, podsekretarza ds. Międzynarodowych w Departamencie Skarbu, informuje strona chińska. Nie jest to spotkanie urzędników najwyższych rangą, ale na nowo wzbudziło nadzieję, że rozmowy mogą być pierwszym krokiem w kierunku ostudzenia emocji wokół wojen handlowych między oboma krajami. Na ile to wystarczy, by uspokoić nastroje na rynkach? Pamiętajmy, że w żaden sposób nie wpływa to na spór dyplomatyczny Turcji z USA, gdzie żadna ze stron (czyt. przede wszystkim turecka) nie odpuszcza, więc o dalszą eskalację nie będzie trudno. Na razie jednak szybki kapitał spekulacyjny realizuje zyski po sprzedaży m.in. EUR, AUD, złota, czy ropy naftowej. Mimo to bazowy scenariusz wciąż jest pesymistyczny dla tych aktywów, aż do czasu przełomu.

Dodaj do skoku awersji do ryzyka lokalne święto i tak otrzymasz przepis na przecenę złotego. EUR/PLN wyskoczył wczoraj ponad 4,34, choć dziś pozytywne wibracje z rynków zewnętrznych pomagają w stabilizacji bliżej 4,31. Poza tym, że rynek był płytszy pod nieobecność traderów z polskich banków, nic poważniejszego się ze złotym nie dzieje. Nie zmienia to faktu, że otoczenie zewnętrzne nie sprzyja aprecjacji polskiej waluty. Jeśli nic paskudnego nie wyskoczy (np. Turcja), nie powinniśmy powtórzyć 4,34, ale 4,30 to mimo wszystko poziom psychologiczny, który będzie hamował spadki.

Posiedzenie Norges Banku powinno przebiegać pod znakiem przygotowania rynków pod wrześniową podwyżkę stóp procentowych. Jest to posiedzenie bez nowych prognoz, które raczej przyniesie krótką analizę ostatnich danych. Silny skok inflacji w lipcu bez wątpienia wspiera jastrzębie plany banku, podczas gdy wycena NOK 1 proc. poniżej prognozy NB także nie wymusza ostrożnego tonu. NOK ma potencjał do pokazania siły w średnim terminie, choć teraz cierpi przez zewnętrzną awersję do ryzyka.

Dla funta jest mało prawdopodobne, aby dane makro wybiły się ponad obawy związane z Brexitem i generalny pesymizm inwestorów wobec waluty. Dobry odczyt sprzedaży detalicznej może przynieść funtowi przejściową ulgę, ale obawy o Brexit są dla waluty teraz ważniejsze. Podbicia kursu GBP raczej szybko znajda amatorów odnowienia krótkich pozycji. Po południu inflacja bazowa z Polski jest neutralna dla złotego. Z USA mamy interesującą serię danych o aktywności, z rynku pracy i budownictwa mieszkaniowego – są te jednak dane drugorzędne, które i tak nie zmienia rynkowego przekonania, że Fed we wrześniu podniesie stopy procentowe. Dolar pozostaje przede wszystkim barometrem nastrojów i kierunkiem ucieczki.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/