Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Szczyt blefowania o wysoką stawkę

Po tym, jak „greckie kontakty” ujawniały nieoficjalnie do mediów, że potencjalne porozumienie o przedłużenie pomocy finansowej do 1 września zostało już ustalone i będzie zatwierdzone na dzisiejszym szczycie, minister finansów Niemiec Schaeuble uciął spekulacje, stwierdzając, że nie ma planów na zawarcie porozumienia na dzisiejszym szczycie. Dodał, że jeśli Grecja nie chce finalnej transzy obecnego programu, sama sobie będzie winna. Trudno powiedzieć, na ile frustracja Niemiec z postawy Grecji jest taktycznym blefem, a na ile zapowiedzią najgorszego scenariusza, jeśli obie strony pozostaną przy swoim. Grecja ma czas do 16 września, by się złamać i przyjąć pomoc na obecnych warunkach. Rynek finansowy zdaje się liczyć na ostateczną kapitulację greckiego premiera Tsiprasa i dlatego euro pozostaje względnie stabilne. Mimo to fiasko dzisiejszego szczytu może przynieść mocniejszą reakcję unijnej waluty. Ministrowie finansów zjeżdżają się od 16:30 a konferencja prasowa jest zaplanowana na 20:00.

Na innych frontach kalendarium nie rozpieszcza. Z Europy mamy PKB Norwegii za IV kwartał, gdzie dla gospodarki z wyłączeniem sektora naftowego oczekuje się utrzymania tempa wzrostu na 0,4 proc. k/k. Po południu kalendarz jest prawie pusty, a na ważne dane przyjdzie poczekać do 01:30, kiedy z Australii napłyną styczniowe dane z rynku pracy. Zakładany wzrost stopy bezrobocia do 6,2 proc. może być ciężarem dla AUD.

Rynek walutowy jest względnie spokojny, co jest zasługą zamkniętych rynków w Japonii okazji obchodów święta. EUR/USD pozostaje w ciasnym handlu blisko 1,13. USD/JPY utrzymuje wzrosty z pomocą rosnących rentowności amerykańskich obligacji. 10-latki wyszły ponad 2 proc. po raz pierwszy od miesiąca, gdyż inwestorzy coraz mocniej się przekonują do wcześniejszego startu podwyżek stóp procentowych w USA. Jak jeszcze przed ostatnimi danymi z rynku pracy USA rynek wyceniał pierwszą podwyżkę na IV kwartał tego roku, tak po bardzo dobrych danych przesunął wycenę na wrzesień. Tymczasem z Fed dochodzą głosy, że normalizacja polityki pieniężnej może zacząć się wcześniej.  Wczoraj członek Fed Williams, posiadający prawo głosu w 2015 r. o poglądach zbliżonych do prezes Yellen, powiedział, że Fed jest coraz bliżej podwyżek stóp procentowych i choć nie odniósł się do konkretnego terminu, to przytaczana jest jego wypowiedź z połowy stycznia, gdzie jego zdaniem połowa roku jest odpowiednim terminem. We wtorek także inny członek Fed Lacker (jastrząb z prawem głosu w tym roku) stwierdził, że czerwiec jest „atrakcyjną opcją” dla poniesienia stóp. Dalsze „zaostrzanie” się oczekiwań na rynku długu w USA będzie wspierać USD, o ile dane makro nie zaburzą optymizmu. Najbliższy test sentymentu do dolara już jutro przy publikacji danych o sprzedaży detalicznej.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/