Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Świąteczny tydzień

Na weekendzie greccy przedstawiciel kontynuowali rozmowy z unijnymi oficjelami, ale strony nie zbliżyły się nawet o krok do wypracowania porozumienia. Mimo to minister finansów Grecji Varoufakis pozostaje dobrej myśli. Wtóruje mu francuski minister finansów Sapin, który widzi szanse na porozumienie podczas dzisiejszego szczytu Eurogrupy, choć uzależnia decyzję od uszanowania przez Grecję dotychczasowych warunków. Jednak minister finansów Niemiec Schaeuble z kolei pozostaje sceptyczny do wizji porozumienia do końca dnia. Póki Grecja nie czuje noża na gardle, rozmowy z twardym stanowiskiem Aten mogą trwać. Jako że całkowite zerwanie negocjacji i  widmo grexitu są mało prawdopodobnym scenariuszem, dziś możemy liczyć na finalne porozumienia, albo sygnał o kontynuacji rozmów w kolejnych dniach. Pat na szczycie Eurogrupy prawdopodobnie nie zaciąży na euro, ale porozumienie przyniesie krótkoterminową pozytywną reakcję. Trzeba mieć to na uwadze, analizując crossy z EUR.

Na polu danych makro w poniedziałek napłynęły dane o PKB Japonii za IV kwartał 2014 r. Gospodarka wyrwała się z technicznej recesji, ale wzrost był słabszy od oczekiwań (0,6 proc. k/k, prog. 0,9 proc.). Jen przyjął dane ze spokojem, gdyż po zeszłotygodniowych przeciekach o niechęci Banku Japonii do zwiększania luzowania monetarnego, oczekiwania na reakcję banku na dzisiejsze dane pozostają niskie. Potwierdzenia stanowiska BoJ będziemy szukać w komunikacie po posiedzeniu kończącym się w środę. Silny wzrost sprzedaży detalicznej w Nowej Zelandii w IV kw. (1,7 proc. k/k, prog. 1,3 proc.) wsparł kiwi na otwarciu tygodnia i sugeruje, że RBNZ nie ma po stronie warunków krajowych argumentów za łagodzeniem polityki pieniężnej. Otoczenie zewnętrzne (ceny surowców, spowolnienie w Chinach) wciąż ciąży, ale NZD w porównaniu z AUD zdaje się mniej podatny na osłabienie.

Reszta poniedziałkowego kalendarium oferuje niemal nic z bilansem handlu zagranicznego strefy euro jako jedyną pozycją z głównych gospodarek.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/