Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Surowcowe trio w opałach

AUD, CAD i NZD w czwartek zostały pchnięte na nowe tegoroczne minima względem USD. Tło fundamentalne w przypadku każdej waluty nie wygląda zachęcająco. Reakcja na pogłębienie wieloletnich dołków w cenach ropy naftowej i miedzi podkreśla „surowcowy charakter” tych walut. Dodatkowo ostatnie dwa tygodnie to nasilające się oczekiwania obniżek stóp procentowych zainicjowane przez niespodziewane cięcie ze strony Banku Kanady, który prawdopodobnie nie powiedział ostatniego słowa (patrząc na zachowanie cen ropy). RBNZ dokonał zwrotu o 180 stopni od grudniowego posiedzenia, nie wykluczając obniżek w kolejnych miesiącach. Na takim tle przyszłotygodniowa decyzja RBA o obniżce dla uczestników rynku wydaje się pewna. Trzy grosze dokłada jeszcze utrzymanie względnie jastrzębiego nastawienia przez Fed. Od początku 2014 r. korelacja między AUD/USD a różnicą w dwuletnim oprocentowaniu (swapy) w USD i AUD jest wyjątkowo silna. Dla NZD/USD wstępuje podobna zależność i na tej podstawie trudno oczekiwać, aby waluty Antypodów oferowały istotny potencjał wzrostowy.

Piątkowe kalendarium jest bogate, choć jest duża szansa, że przebudowa portfeli inwestycyjnych na koniec miesiąca może w większym stopniu od danych decydować o zachowaniu kursów. Opublikowane w nocy grudniowe dane z Japonii miały mieszany wydźwięk z lepszym odczytem stopy bezrobocia i inflacji, ale przy słabszej od oczekiwań produkcji przemysłowej. Ogólnie dane nie dają sygnałów dla zmiany nastawienia Banku Japonii, stąd USD/JPY jest zdany na impulsy ze strony czynników dolarowych z wyróżnieniem dzisiejszego odczytu PKB z USA za IV kwartał. Konsensus zakłada wzrost o 3 proc. w ujęciu zannualizowanym. Ryzyka po stronie słabszego wyniku leżą w rozczarowujących danych o zamówieniach na dobra trwałego użytku za grudzień, które poznaliśmy w ostatni we wtorek. Z drugiej strony, biorąc za podstawę optymistyczny pogląd FOMC na gospodarkę, jeśli bank centralny ma bogatsze dane, dzisiejszy odczyt ma potencjał do pozytywnego zaskoczenia. Ogólnie, ponieważ rynek zdaje się z rezerwą podchodzić do odczytu (przez dane o zamówieniach), USD może silniej reagować na wyniki powyżej konsensusu.

Z innych danych z USA mamy styczniowy indeks Chicago PMI oraz indeks Uniwersytetu Michigan, które powinny utrzymać wysokie poziomy. Przed południem ze strefy euro otrzymamy wstępny szacunek HICP za styczeń, gdzie przyspieszenie deflacji może być silniejsze niż zakładają prognozy (-0,5 proc. r/r), biorąc pod uwagę wczorajsze dane o głębszym spadku cen w Niemczech. Jednak przy już ogłoszonym QE przez ECB wpływ danych o inflacji na euro jest ograniczony. Reakcja rynku walutowego może nastąpić na dane o PKB Kanady za listopad, gdzie ujemny odczyt (prog. 0 proc. m/m) podsyci sprzedaż CAD.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/