Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Stare skazy znów odkryte

Wyparowanie obaw o wzrost poparcia dla partii populistycznych i antyestablishmentowych stało się istotnym czynnikiem dla wykrystalizowania się wzrostowej tendencji w notowaniach EUR/USD, w ramach której kurs w tym roku wystrzelił kilkanaście procent. Wspólna waluta umocniła się w tym roku także około 6 proc. względem koszyka ważonego obrotami handlowymi.

Bazując tylko na wymazaniu premii za ryzyko kurs nie dotarłby aż tak daleko. Porzucenie negatywnego nastawienia to jedno a wybuch entuzjazmu to drugie. Od kilku miesięcy (a dokładniej od czerwca) podstawowym elementem stojącym za siłą euro jest gwałtownie postępujące ożywienie gospodarcze i zwrot Rady Prezesów ECB w kierunku porzucenia ultrałagodnej polityki. Dlatego też powrót obaw o wzrost napięć w europejskiej polityce po niemieckich wyborach federalnych będzie oddziaływać na euro jedynie krótkoterminowo: do katalońskiego referendum możemy obserwować napięcia na rynku długu państw strefy euro. Okresowo obawy będą również zapewne rosnąć przed ważnymi głosowaniami, zwłaszcza przyszłorocznymi wyborami we Włoszech, gdzie do władzy dojść może Ruch Pięciu Gwiazd komika Beppe Grillo. Głównym problemem euro w najbliższych tygodniach powinny być zbyt rozbudowane rynkowe oczekiwania względem tempa normalizacji polityki przez ECB oraz – naszym zdaniem – nieuchronne osłabnięcie tempa poprawy koniunktury (przy utrzymaniu się tempa wzrostu na bardzo przyzwoitym pułapie). Na razie trend wzrostowy EUR/USD wyraźnie wytracił impet i przebija się przez bardzo szeroką strefę silnych wsparć 1,1790- 1,1880. Jej sforsowanie będzie tożsame z uformowaniem średnioterminowego szczytu i otworzy drogę do zejścia w kierunku 1,16, gdzie widzimy kurs na koniec tego roku.

Wzrost napięć na linii USA – Korea Północna zepchnął USD/JPY w kierunku 111,50 a rentowność długu USA 10Y do 2,22 proc. W obu przypadkach – jeśli nie dojdzie do dalszego zaostrzenia konfliktu i jego wejścia na nowy poziom – należy postrzegać te ruchy jako korekcyjne odreagowanie ostrych zwyżek. W przypadku USD/JPY scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zwyżek do szczytów z lipca i kwietnia, które położone są tuż pod 114,50. Warto odnotować, że nadal słaby pozostaje dolar nowozelandzki. Niepewność polityczna po weekendowych wyborach i słabe dane (nastroje biznesu najgorsze od dwóch lat) już teraz wywierają presję na kurs. Z pomocą nie przyjdzie naszym zdaniem RBNZ, co skazywać będzie NZD na słabość nie tylko względem USD, ale również sugeruje zwyżki AUD/NZD czy spadki NZD/CAD. Dziś wydarzeniem numer jeden będzie wystąpienie publiczne Janet Yellen. Uważamy, ze decydentka nie zrobi nic, żeby przymknąć drzwi do grudniowej podwyżki stóp procentowych.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/