Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Sporo do przetrawienia

Warto też zwrócić uwagę na serię danych z Chin, które wskazały, że w I kwartale wzrost był najsilniejszy od końcówki 2015 roku. Wyższa od prognoz dynamika PKB to efekt koniunktury na rynku nieruchomości, na którym pęczniała bańka. Spodziewamy się, że władze będą chciały schłodzić tę sferę gospodarki, co powinno przełożyć się na osłabienie tempa wzrostu w kolejnych kwartałach. To o tyle istotne, że nie pozwala optymistyczniej patrzeć m.in. na perspektywy AUD czy NZD. W tym pierwszym przypadku, publikowany dziś w nocy protokół z posiedzenia RBA zawierał sporą niespodziankę, pod postacią jasnego zakomunikowania, że władze monetarne z zaniepokojeniem monitorują sytuację na rynku pracy. Zwątpienie inwestorów w reflację napędzaną poluzowaniem fiskalnym w USA najmocniej uderzać będzie właśnie w australijską walutę, której szkodzić musi załamanie koniunktury na rynkach metali i rud. Dodatkowo należy odnotować, że istnieje gigantyczne pole do ograniczania długiej pozycji przez inwestorów, co sugeruje przestrzeń do osłabienia względem dolara kanadyjskiego czy nowozelandzkiego.

Ostatnie doniesienia z francuskiej sceny politycznej wskazują na słabnięcie poparcia dla kandydatki Frontu Narodowego, czyli Marine Le Pen. Zakładamy, że prezydentem Francji zostanie E. Macron, co wywoła rajd ulgi i otworzy drogę ECB do normalizacji polityki, a wspólnej walucie do kontynuacji odrabiania ubiegłorocznych strat. Do tych rozstrzygnięć pozostał jeszcze miesiąc. Po niedzielnej, pierwszej turze należy zwrócić uwagę, na osobę kontrkandydata Le Pen (pa najmniejsze szanse właśnie z Macronem, ale sondaże nie dają jej przewagi ani nad przedstawicielami Republikanów, centrum ani nawet skrajnej lewicy). Jeśli Le Pen będzie mieć rezultat poniżej 25 proc. po niedzielnym głosowaniu, to reakcja rynków będzie pozytywna (tym pozytywniejsza im wyższa frekwencja). Prawdziwą euforię wywołałaby klęska Le Pen i druga tura w składzie Fillon – Macron. Potężne załamanie indeksów, wyprzedaż euro i chaos na rynku obligacji wywołałoby natomiast wejście do drugiej tury Le Pen i Melechona. Na razie jednak eurodolar pozostaje zamknięty pomiędzy wzrostową linią trendu i 55- sesyjną średnią ruchomą.

Wybuch napięcia geopolitycznego i wygasanie wiary w reflację zepchnęły rentowność długu USA poniżej dotychczasowych, tegorocznych minimów. Wczorajsza sesja daje pewne nadzieje na ustabilizowanie sytuacji, ale należy wciąż ostrożnie podchodzić do kupowania dolara, w niepewnym środowisku szczególnie względem walut defensywnych (z JPY na czele).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/