Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Sporo danych, które nic nie zmienią

PKB USA za trzeci kwartał powinno być finalnie zrewidowane w górę do 4,3 proc. i pierwsze raz od 2003 r. będziemy mieć do czynienia z dwoma kwartałami z rzędu wzrostu powyżej 4 proc. Ostatni kwartał tego roku także powinien być silny, biorąc pod uwagę, jak tania ropa naftowa może wpłynąć na ożywienie konsumpcji prywatnej. Dowody na to powinniśmy dziś zobaczyć w listopadowych danych o wydatkach Amerykanów za listopad (0,5 proc. m/m). Dochody także powinny być silne (0,4 proc.) jako pokłosie solidnej poprawy na rynku pracy. O optymizmie w sektorze przedsiębiorstw mają świadczyć wzrosty zamówień na dobra trwałego użytku.

Dane łącznie wskazują na słuszność decyzji Fed o starcie normalizacji polityki pieniężnej i w 2015 r. powinniśmy oglądać kontynuację aprecjacji USD. Kontrast w prowadzonej polityce monetarnej powinien pchać EUR/USD niżej, a USD/JPY wyżej. W tym pierwszym przypadku dochodzi jeszcze premia za ryzyko polityczne, którą ostatnio podsyca Grecja. Dziś w parlamencie odbędzie się drugie podejście do wybrania prezydenta. Kandydat koalicji rządzącej Stavros Dimas potrzebuje 200 głosów w 300 osobowej izbie. W pierwszej turze dostał jedynie 160 głosów i małe szanse, aby dziś starczyło głosów. W trzecim podejściu 29 grudnia wystarczy tylko 180 głosów i wówczas jest szansa na sukces, gdyż premier kraju już negocjuje poparcie u niezależnych parlamentarzystów w zmian za udział w rządzie po przyspieszonych wyborach pod koniec 2015 r. Wygrana może być o włos, więc napięcie wokół euro będzie się utrzymywać.

Z innych danych otrzymamy finalny odczyt PKB Wielkiej Brytanii za trzeci kwartał, który powinien pozostać bez zmian na poziomie 0,7 proc. k/k. W zasadzie tylko niska inflacja powstrzymuje Bank Anglii przed podwyżkami stóp procentowych i opóźnienie w zaostrzaniu polityki monetarnej będzie osłabiać GBP względem USD, ale fundamenty funta są wciąż dużo lepsze niż euro. PKB za październik z Kanady powinno wskazać na spowolnienie wzrostu do 0,1 proc. m/m z 0,4 proc. Z powodu miesięcznej częstotliwości danych wpływ na CAD pozostaje ograniczony, a dolar pozostanie pod wpływem rozwoju sytuacji na rynku ropy naftowej. Tam znów fundamentalnie nie ma podstaw do poprawy. Ostatnią informacją było stwierdzenie ministra ds. ropy naftowej Arabii Saudyjskiej, że cena ropy powyżej 20 USD za baryłkę jest nieistotna dla polityki OPEC. Wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie któryś z producentów skapitulował i ograniczył produkcję. Jednak nie wykluczamy scenariusza, w którym po nowym roku ceny ropy odbiją nawet 10 proc. bez wyraźnego powodu, a jedynie na fali przekonania o przereagowaniu negatywnego nastawienia. Ale to może być maksimum siły popytu i kolejne tygodnie, jeśli nie miesiące, mogą upłynąć pod znakiem konsolidacji Brent blisko 70 USD za baryłkę.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/