Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

SNB kradnie show

Tydzień nacisku rynku na 1,2010 EUR/CHF wyczerpał cierpliwość SNB. Limit dla trzymiesięcznego Liboru został zmieniony z 0-0,25 proc. na -0,75-0,25 proc. Wprowadzono także ujemne oprocentowanie (-0,25 proc.) dla depozytów na żądanie powyżej 10 mln CHF. Bank dalej zobowiązuje się do obrony limitu 1,20 EUR/CHF poprzez interwencje na rynku i wyraził gotowość do zastosowania dodatkowych środków, jeśli zajdzie taka konieczność.

Wstępna reakcja EUR/CHF to wystrzał do 1,2090. Pełne zdyskontowanie decyzji może popchnąć kurs nawet do 1,22, choć raczej nie dziś. Wprowadzeniem ujemnego oprocentowania depozytów SNB odpowiada na posunięcia ECB z połowy tego roku (obniżenie stopy depozytowej do -0,2 proc.) i liczy na zatrzymanie przepływów kapitałowych ze strefy euro do Szwajcarii. Na rachunkach w SNB leży ok. 370 mld CHF, ale wątpliwe jest, aby cały wolumen chciał zmieniać „miejsce pobytu”. Szczególnie, że przy napięciach na rynku finansowym szwajcarska „bezpieczna przystań” wciąż ma swoje zalety. I jeśli gdzieś kapitał ma uciekać, to do USA, więc gros deprecjacji CHF pojawi się w relacji do USD.

Wczorajszy komunikat po posiedzeniu FOMC ogólnie był zgodny z oczekiwaniami. Z tekstu usunięto frazę o utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie przez „istotny okres czasu” i zastąpiono „cierpliwością” w rozpoczęciu procesu normalizacji. Prognozy wzrostu gospodarczego zostały podniesione, a inflacji i stopy bezrobocia obniżone. Późniejsza konferencja prasowa miała jednak nieco ostrzejszy ton, gdyż prezes Fed Janet Yellen stwierdziła, że Fed jest na kursie do podwyżek, choć raczej nie nastąpią one prędzej, jak w II kwartale. Jest to spójne z naszymi oczekiwaniami, że cykl podwyżek rozpocznie się w czerwcu i przyniesie 4 podwyżki po 25 pb każda. Na taką ścieżkę wskazał też tzw. „dot chart”, czyli wykres punktowy oczekiwań członków FOMC co do poziomu stopy rezerw federalnych na koniec 2015, 2016 i 2017 r. Pozytywna reakcja USD wzięła się z tego, że rynek w dalszym ciągu wycenia tylko jedną podwyżkę o 25 pb na przełomie III i IV kwartału. Ponieważ rynek ma sporo do „nadgonienia”, USD ma duży potencjał do umocnienia w przyszłym roku.

W czwartek uwagę rynku zapewne skupi zachowanie EUR/CHF i dane makro zejdą na drugi plan. Indeks Ifo z Niemiec powinien wskazać na poprawę nastrojów w przedsiębiorstwach, jednak poziomy indeksu wciąż nie sygnalizują istotnego przyspieszenia ożywienia. Euro może odczuwać presję z powracających zleceń sprzedaży EUR/USD w reakcji na decyzję FOMC (ale i SNB). Wczorajsze fiasko w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Grecji także nie pomaga. Z Wielkiej Brytanii otrzymamy dane o sprzedaży detalicznej, która w listopadzie ma wzrosnąć o 0,3 proc. m/m po 0,8 proc. w październiku. Stabilizacja liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych USA poniżej 300 tys. powinna być neutralna dla USD. Indeks Fed z Filadelfii może uwzględniać nerwowość przedsiębiorców obserwujących słaby sentyment na rynku kapitałowym, w związku z czym spadek może być głębszy niż prognozowane 26. Z Polski poznamy protokół z posiedzenia RPP.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/