Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Słowa na razie wystarczą

Sprawia to, że rynek stopy ma gigantyczną przestrzeń do reakcji na bodźce pochodzące od władz monetarnych, z gospodarki, czy ewentualnie ze strony administracji Trumpa. Przestrzeń do spadków dochodowości długu z każdego z tych powodów jest bardzo ograniczona. Pozycja spekulacyjna na USD również jest bardzo niska, co stwarza znaczne pole do silnego odreagowania.

 

Warto tu przywołać przebieg wczorajszej sesji: dolar pod wpływem komentarzy Wiliama Dudleya z Fed rozpoczął umocnienie a  rentowność benchmarkowych dziesięciolatek odbiła w kierunku 2,20 proc. Widać po tym wyraźnie, że przedstawiciele władz monetarnych ponownie mają moc by wpływać swoimi słowami na rynek. Już o 9:15 polskiego czasu przemawia Stanley Fischer – poglądy wiceprezesa Fed zawsze są bacznie obserwowane i są swoistym wyznacznikiem opinii bardziej jastrzębich członków FOMC. Dlatego też należy śledzić, czy padną słowa o terminie rozpoczęcia procesu ograniczania sumy bilansowej.

Perspektywa powolnego kurczenia się bilansu Fed będzie szczególnie niebezpieczna dla walut oferujących wysokie realne stopy procentowe (high yielders, czyli waluty gospodarek wschodzących oraz surowcowe z grona G-10)– w poprzednich latach występował ewidentny związek pomiędzy przepływami typowymi carry tradingu a nadwyżką płynności wynikającą z polityki banków centralnych. Ograniczenie sumy bilansowej, czyli odwracanie wcześniejszego skupu aktywów to przecież instrument, po który jeszcze nigdy nie sięgano. Przywołać można w tym kontekście moment, w którym Fed zmierzał ku rozpoczęciu wygaszania tempa skupu aktywów. Tzw. taper tantrum to okres silnych rynkowych turbulencji, w tym: wzrostu rentowności długu USA i umocnienia amerykańskiej waluty, zwłaszcza do walut emerging markets. Może to pokazywać, że rynek zmuszony do wyceny wpływu nowego, nieznanego bodźca ma tendencję to zbyt mocnego dyskontowania jego wpływu (tzw. overshooting). Jednocześnie warto podkreślić, że wtedy słowa Bernanke zaskoczyły rynek, Yellen natomiast oswaja inwestorów z tą perspektywą.

By dolar mógł rozpocząć trwalszą aprecjację nie wystarczą jedynie komentarze z Fed, potrzebne będzie także przełamanie negatywnej passy w doniesieniach z amerykańskiej gospodarki – szczególnie sygnały, że zgodnie z oczekiwaniami Fed załamanie presji inflacyjnej jest tylko chwilowe. W tym tygodniu na froncie danych makro nie dzieje się jednak za wiele, więc rynek pozostanie skupiony na głosach z Fed. Pozostajemy pozytywnie nastawieni do USD. Pomimo rekordów na rynkach akcji widać zaczątki deprecjacyjnej presji w notowaniach walut emerging markets. Spodziewamy się kontynuacji tej tendencji, która dotyczyć będzie także złotego. Największego ruchu spodziewamy się w przypadku USD/ZAR, gdzie w grę wchodzi także przecena matali szlachetnych - ważnego elementu w bilansie płatniczym RPA. Dopiero zejście EUR/PLN pod 4,20 zaneguje negatywny scenariusz. W przypadku EUR/USD katalizatorem szybszego spadku byłoby przebicie 1,11. GBP/USD powinien mieć spore kłopoty z powrotem ponad 1,2820. Z kolei ubiegłotygodniowy rajd USD/CAD był zbyt silny względem ruchu na rynku stopy. Zagrożeniem, że negatywne nastawienie do CAD powróci jest koniunktura na rynku ropy – kurs balansuje nad kluczowym wsparciem przed absolutnie kluczowymi danymi o zapasach w USA (dziś wieczorem raport API, jutro dane Departamentu Energii).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/