Poranny
Autor: Konrad Białas

Selektywności ciąg dalszy

Pomijając fakt, że rynek akcji w Azji wziął wskazówki dla kierunku z wzrostowej sesji na Wall Street, innych powodów do pozytywnego sentymentu nie widać. Rządowa wersja indeksu PMI dla przemysłu z Chin wskazała na spadek do 50,2 w październiku z 50,8 we wrześniu i wyraźnie poniżej prognozy 50,6. To zaledwie mały krok od spadku poniżej 50 i zasygnalizowania recesji w sektorze. Sektor usługowy także zwolnił do 53,9 z 54,9 i prognozy 54,6. W komentarzu urząd statystyczny stwierdził, że na dane wpływ miał długi okres świąt oraz środowisko zewnętrzne. Choć nie sprecyzowano, czy pod środowiskiem zewnętrznym kryje się pogorszenie relacji handlowych z USA, ale nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby połączyć jedno z drugim. Jakkolwiek większość firm spodziewa się podtrzymanie obecnego tempa produkcji, to prędzej z nadzieją na ożywienie konsumpcji wewnętrznej (przy aktywnej polityce fiskalnej) niż na poprawę warunków wymiany handlowej. Ankiety były wypełniane przed informacją z USA o szykowanym rozszerzeniu ceł na pozostałe towary z Chin i ciekawe, jak teraz wyglądałyby odpowiedzi przedsiębiorców? Pozytywną stroną dzisiejszych danych jest dowód dla władz w Pekinie, że reakcja z ich strony jest konieczna. Chiny czeka spowolnienie gospodarcze, ale nie załamanie, a rynek zdaje się obecnie wyceniać gorszy scenariusz niż faktycznie będzie miał miejsce.

Poprawa sentymentu na giełdach przyćmiewa też rozczarowujące dane z Australii. CPI w III kw. wzrósł o 0,4 proc. k/k, o 0,1 pkt proc. poniżej konsensusu, spychając dynamikę roczną do 1,9 proc. To ósmy kwartał z rzędu, kiedy CPI wypada poniżej prognoz i oznacza powrót inflacji poniżej celu RBA (korytarz 2-3 proc.). Bank centralny zakładał osłabienie inflacji, ale dopiero w IV kw., więc dzisiejsze dane przyspieszają niepokojący proces i trudno oczekiwać, aby na następnym posiedzeniu RBA podtrzymał neutralny ton. Odczyt inflacji będzie trucizną, która zatruje AUD, kiedy skończy się wsparcie z tytułu przejściowej poprawy sentymentu wokół chińskiego rynku akcji.

Dziś przed nami jeszcze HICP z Eurolandu, ADP z USA i PKB z Kanady, a wszystko w atmosferze rozliczeń na koniec miesiąca, które sugerują popyt na USD przy presji na EUR i GBP. Większość z przetasowań mogło zrealizować się wczoraj, więc dziś możliwa jest dwustronna zmienność (domykanie pozycji vs spekulacja pod odreagowanie). W szerszym ujęciu EUR/USD jest pod presją przewagi sprzedaży, GBP porzucany jest przez inwestorów zawiedzonych brakiem postępów ws. Brexitu. USD/JPY będzie korzystał na odbiciu rynku akcji, albo na ucieczce kapitału w dolara. Dla złotego święto w czwartek niesie ze sobą ryzyko wyprzedaży, jeśli zbiegnie się z powrotem awersji do ryzyka na rynkach globalnych.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/