Poranny
Autor: Konrad Białas

Rynki nie lubią próżni

Na bezrybiu i rak ryba. Bardzo nie lubię przytaczać tego powiedzenia, to jednak często jestem zmuszony, patrząc na zachowanie rynków finansowych. Inwestorzy lubią śledzić dane makro i posunięcia banków centralnych. Tylko że piątkowy raport z rynku pracy jest już przeszłością, a wczoraj wystąpienie prezes Yellen nie zaoferowało świeżych impulsów do spekulacji o szybszym tempie normalizacji polityki Fed. Yellen chwaliła rozwój gospodarczy, powrót inflacji do celu i sapek stopy bezrobocia, ale nie otrzymaliśmy nic interesującego w temacie terminu kolejnej podwyżki. Zatem inwestorzy pozostali na głodzie, szukają nowego punktu zaczepienia, nawet jeśli brak im do tego przekonania.

Wybory we Francji są czynnikiem ryzyka znanym od miesięcy i służą trochę jako „zapychacz”, gdy nic się nie dzieje (tak, jak obecnie). Piątkowe naloty w Syrii przypominają o trudnej sytuacji w tamtym rejonie i podnoszą obawy o relacje między Białym Domem a Kremlem, ale od trzech dni nie słychać o eskalacji. Nowym tematem jest Korea Północna i zbliżające się obchody urodzin Kim Ir-Sena 15 kwietnia. Władze Korei Południowej obawiają się prowokacji, a rynki podchwycają nerwowość. Ostudzeniu emocji nie pomagają informacje o okrętach marynarki wojennej USA kierowanych w stronę Zatoki Koreańskiej oraz oddziałach armii chińskiej kierowanych na granicę z Koreą Płn. („na wszelki wypadek” gdyby USA miały zaatakować).

Ogólnie mamy do czynienia ze strzępami czynników ryzyka niż poważnymi zagrożeniami dla stabilności rynków finansowych, ale, jak wspomniałem na początku, przy braku innych impulsów inwestorzy chwytają się tego, co akurat jest dostępne. Awersja do ryzyka rozkręca się powoli, ale już pomaga złotu i uderza w rentowności obligacji skarbowych – głównie w USA. USD stracił animusz do aprecjacji wśród głównych walut, choć dalej trzyma się wobec walut rynków wschodzących. Rynek akcji w Azji dołuje dziś i może nadać ton dla handlu w Europie. Łacnie nie są to warunki, w których złoty może zyskiwać. EUR/PLN krystalizuje wsparcie na 4,22, a testem sentymentu będzie obrona ostatnich szczytów przy 4,25-4,26

Wtorek przynosi kilka istotnych danych, które mogą odwrócić uwagę od geopolityki. Spadek cen ropy naftowej i efekty przesunięcia Świat Wielkanocy obniżają inflację w całej Europie i w Szwecji oczekuje się spadku do 1,5 proc. r/r z 1,8 proc. Istotniejsza będzie inflacja bazowa, gdyż odczyt poniżej konsensus (1,7 proc. r/r) byłby też poniżej szacunków Riksbanku i przygasi oczekiwania na jastrzębi zwrot. EUR/SEK w takim wypadku może być pchnięty do 9,65. W Wielkiej Brytanii marzec ma przynieść schłodzenie presji po stronie inflacji bazowej z 2 proc. r/r do 1,9 proc. Mocniejszy spadek uśmierci oczekiwania na zmianę polityki BoE, co otworzyłoby drogę nowej fali wyprzedaży GBP. Indeks ZEW z Niemiec raczej nie zmieni wiele na rynku EUR. W Polsce główna uwaga skupi się na finalnym odczycie CPI za marzec. Wstępny szacunek wskazał na nieoczekiwane spowolnienie inflacji do 2 proc. z 2,2 proc. w lutym, ale teraz otrzymamy rozbicie na komponenty i interesujące będzie, czy słabość leży po stronie czynników bazowych czy podażowych. „Wina” tych pierwszych wzmocni argumenty gołębiego skrzydła w RPP i może dalej zniechęcać do kupowania złotego.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/