Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Reuters uwolnił nas od ryzyka przed posiedzeniem ECB

Wykres godzinowy kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

Na bezrybiu i rak ryba. Tak krótko można skomentować reakcje rynku na doniesienia Reutersa, że bankierzy centralni strefy euro kwestionują sposób zarządzania i komunikacji z rynkiem uprawiany przez prezesa Mario Draghiego. Według artykułu bankierzy w szczególności są oburzeni na fakt, że Draghi dopuścił się wyznaczenia celu dla zwiększenia sumy bilansowej ECB, podczas gdy na spotkaniu Rada Zarządzająca jednoznacznie uzgodniła, by takiego celu nie ustalać. Publikacja wypchnęła EUR/USD do 1,2575, gdyż pojawiły się sugestie, że zmalały szanse na QE. Ale przecież nie jest tajemnicą, że Rada Zarządzająca nie jest jednomyślna w kwestii skupu obligacji skarbowych, a prezes Draghi jest widziany jako największy zwolennik agresywnego luzowania. Zatem informacja nie powinna wzbudzić takich emocji, jednak handel we wtorek był tak senny, że z każdej informacji szło zrobić wydarzenie i temat ECB na dwa dni przed posiedzeniem wydał się idealny do rozruszania rynku. Wnioski, jakie wyciągam z wczorajszego zachowania euro, to że jeśli w unijnej walucie był potencjał na pewien „rajd ulgi” pod neutralny (czyt. mniej gołębi niż się powszechnie oczekuje) wydźwięk komunikatu ECB, to teraz to ryzyko wyparowało. Powrót dziś rano EUR/USD do 1,2530 potwierdza tą hipotezę.

Na innych parach widzimy nowe maksima na USD/JPY, gdzie korekta starczyła tylko do 113,15. Występujący w nocy prezes BoJ H. Kuroda w zasadzie tylko powtórzył stanowisko z konferencji po zeszłotygodniowej decyzji. USD/JPY zdaje się być jednokierunkowym rynkiem z najbliższym celem na 115, a dalej to już 121. NZD/USD doświadczył huśtawki w nocy, wpierw rosnąć do 0,7840, by potem wrócić na 0,7780. Dane o silnym wzroście zatrudnienia w Nowej Zelandii w III kw. wzmacniały kiwi, ale słaba dynamika płac powinna powstrzymywać RBNZ przed podwyżkami stóp w najbliższych miesiącach. Także spadek chińskiego PMI dla usług do trzymiesięcznego minimum nie pomagał walutą z Antypodów. AUD/USD wraca poniżej 0,87. Ciężkie czasy przechodzą NOK i CAD, na których presję wywiera ropa naftowa notująca czteroletnie dołki. EUR/NOK na 8,63 jest najwyżej od 2009 r. i jest duże ryzyko marszu nawet do 9,15. Podobne historyczne poziomy są na USD/CAD (teraz 1,1440).

Środowe kalendarium do usługowe PMI z Europy, które powinny przyciągnąć niewiele uwagi. Podobnie sprzedaż detaliczna z Eurolandu. Raport ADP będzie dobrą przymiarką przed piątkowym raportem rządowym. Spodziewany odczyt na poziomie 220 tys. powinien wspierać dolara. Od indeksu ISM oczekuje się spadku do 58, ale wzorem poniedziałkowej publikacji wskaźnika dla przemysłu rynek może nastawiać się na pozytywne zaskoczenie. W ciągu dnia będziemy oczekiwać decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. My i konsensus oczekujemy cięcia o 25 pb do 1,75 proc., ale jest ryzyko głębsze redukcji o 50 pb. Tak, czy inaczej rynek pieniężny już zdążył wycenić głębsze cięcie, więc słabość złotego w takim przypadku będzie ograniczona. Kluczowa będzie jednak wymowa konferencji prasowej po posiedzeniu. Spodziewamy się sygnalizacji ze strony Rady, że dalsze obniżki są mało prawdopodobne, dzięki czemu ze złotego zejdzie ważny czynnik hamujący jego umocnienie.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/