Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Rekord o niechlubnych podstawach

Opublikowane w niedzielę dane o bilansie handlowym z Chin za styczeń wprawdzie pokazały rekordową nadwyżkę 60 mld USD, jednak wynik był zasługą słabej postawy importu, który spadł najmocniej od 2009 r. (-19,9 proc. r/r, prog. -3,2 proc.). Eksport także rozczarował kurcząc się o 3,3 proc. (prog. +5,9 proc.). Jakkolwiek odczyty z początku roku bywają zniekształcone w związku z ruchomymi obchodami Nowego Roku (przełom stycznia i lutego), nawet i ten fakt nie może całkowicie zamazać wrażenia, że dane świadczą o słabości krajowego popytu. Naturalną kolejną rzeczy jest dziś osłabienie AUD. Jak na razie reakcja jest słaba, jakby rynek liczył na odpowiedź chińskich władz na sygnały spowolnienia. Jednak jeśli rząd w Pekinie oraz Ludowy Bank Chin pozostaną bierne, negatywny wpływ na AUD może być silniejszy.

Premier Grecji Aleksis Tsipras nie zamierza spuszczać z tonu w negocjacjach z troiką i w weekend potwierdził odrzucenie programu oszczędnościowego na obecnych warunkach. Przed parlamentem Tsipras zobowiązał się do wypełnienia przedwyborczych obietnic dotyczących podniesienia płacy minimalnej i przywrócenia kwoty wolnej od podatku - postulaty, które stoją w sprzeczności z warunkami bailoutu. Sytuacja ma miejsce na dwa dni przed nadzwyczajnym posiedzeniem Eurogrupy i stanowi potencjalne ryzyko dla euro. Jakkolwiek rynek oczekuje ostatecznej kapitulacji Aten, tak debata o zmianie warunków pomocy prawdopodobnie będzie się toczyć do końca miesiąca, podtrzymując ryzyko grexitu i nerwowość na rynkach finansowych.

Poniedziałkowy kalendarz jest prawie martwy z indeksem Sentix ze strefy euro jako jedyną publikacją z głównych gospodarek. W rezultacie uwaga inwestorów może wykroczyć poza pozycje stricte makroekonomiczne i zostać skupiona na miesięcznym raporcie OPEC (brak godziny publikacji). Z uwagi, że w ostatnich dniach zachowanie cen ropy naftowej odbija się na ogólnym sentymencie rynkowym, raport będzie analizowany pod kątem nastawienia kartelu w stosunku do perspektyw cen oraz globalnego popytu i podaży. Raport OPEC poprzedza publikowane jutro miesięczne analizy rynku ropy przez Departament Energii USA i International Energy Agency.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/