Poranny
Autor: Konrad Białas

Przesyt

Przesyt

Sądzę, że USD jest jak czekolada – jest najpopularniejsza wśród słodyczy i wszyscy ja uwielbiają. Ale też nie można jeść czekolady bez przerwy. Szybkie zjedzenie jednej tabliczki powoduje, że czujemy się ociężali i zaczyna nas mdlić. Zamiast jeść czekoladę bez przerwy, urozmaicamy sobie „dietę” innymi łakociami. Z dolarem obecnie jest podobnie. Na papierze wszystko jest z nim bardziej niż w porządku – solidne tempo ożywienia, agresywnie nastawiony bank centralny, status bezpiecznej przystani. Jednak inwestorzy na tej podstawie „karmią” się dolarem od wielu miesięcy i teraz dotarli do punktu „przejedzenia”. Chcą spróbować czegoś innego pod warunkiem, że nie jest zepsute.

Jeśli rynkach nie robi się większe zamieszanie w obliczu czynników ryzyka (Włochy, Brexit, relacje handlowe USA-Chiny, Iran), racjonalnym jest zbagatelizować problemy i skupić na faktach. Przede wszystkim widać rodzącą się globalną presję inflacyjną z pomocą rajdu cen ropy naftowej – ostatnio mieliśmy silne odczyty ze Szwecji, Norwegii i Nowej Zelandii. Zamknięcie tematu negocjacji „nowego NAFTA” usunie niepewność z planów inwestycyjnych kanadyjskich firm. Władze w Chinach mają narzędzia, by podtrzymać wzrost PKB niezależnie od tego, jak bardzo zaszkodzą wojny handlowe z USA. Nawet w przypadku Brexitu, mimo że oficjalne komentarze nie dają szans na rychłe rozwiązanie kwestii spornych, to jednak rynek liczy na tradycyjne dla UE porozumienie na ostatnią chwilę, korzystne dla obu stron. Wczoraj największy od kwietnia jednodniowy wzrost S&P500 mógł być ostatnim elementem układanki, który pozwoli ukoić rynkowe niepokoje i skupić się na fundamentach. Jeśli tak, wiele walut jest niedowartościowanych (przez ucieczkę w USD). Tempo wzrostu PKB w USA pozostanie silne, rynek pracy będzie błyszczał, Fed kontynuował cykl podwyżek, a rentowności obligacji skarbowych pozostaną wysoko. Ale po stronie poprawy wskaźników i odchodzenia od łagodnej polityki pieniężnej inne banki centralne mają dużo więcej do zaoferowania. rewizja oczekiwań będzie wspierać odbicie tych walut. Czekolada (USD) będzie dobra od czasu do czasu. Rośnie apetyt na żelki (EUR), karmelki (GBP), pączki z dżemem (SEK) i ciastka z kremem (NZD).

Warto teraz śledzić sygnały z rynku akcji, gdyż podtrzymanie odbicia pomoże skupić się na fundamentach. W ciągu dnia dostaniemy wrześniowe dane o inflacji z Wielkiej Brytanii, gdzie spodziewane jest odreagowanie silnego odczytu z sierpnia. EUR obserwuje rewizję inflacji konsumenckiej, więc wrażliwość będzie mniejsza. Po południu USD będzie czekać na dane z rynku budownictwa mieszkaniowego, które są źródłem zaskoczeń z uwagi na swoją zmienność. Wieczorem opublikowany zostanie protokół z wrześniowego posiedzenia FOMC. Minutki powinny dostarczyć głębi do ostatnich decyzji Komitetu. Rynek pierwotnie gołębio odczytał przekaz Fed, ale późniejsze komentarze prezesa Powella i innych członków FOMC sugerowały bardziej jastrzębie nastawienie banku. Ocena warunków finansowych oraz perspektywy polityki w 2019 r. będą tematami, które przyciągną największą uwagę. Przypomnienie o determinacji Fed w odniesieniu do kontynuacji zacieśniania monetarnego będzie wspierać USD.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/